One Billion Rising: Jak się przyłączyć i jak zorganizować akcję

jak zorganizowac OBR (1)

PRZECZYTAJ!!!! MOŻE SIĘ PRZYDAĆ!

FAQ OBR

Czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland 2018

1.Jaki jest temat przewodni akcji w 2018 roku w Polsce?

W tym roku skupiamy na się na lokalnych działaniach, ponieważ to samorządy mają realny wpływ na realizację antyprzemocowych zapisów. Dlatego lokalnie i solidarnie tańczymy i protestujemy przeciwko przemocy wobec kobiet.

2. Do jakiej muzyki i do jakich kroków tańczymy?

Układ i muzyka jest taka sama, jak w latach ubiegłych. Tu link do muzyki, klipu z nauką kroków

3. Czy są gdzieś dostępne wzory plakatów, loga akcji itp.?

Tak, wszystkie materiały graficzne na tegoroczną akcję znajdziesz TUTAJ. Zostały one przygotowane przez fundację Feminoteka i udostępnione nieodpłatnie.

4. Czy mogę bezpłatnie wykorzystywać muzykę, filmy, loga, plakaty?

Wszystkie materiały udostępnione przez nas oraz oficjalnej stronie międzynarodowej akcji www.onebillion.com jest na wolnej licencji, co oznacza, że można to wszystko  bezpłatnie wykorzystywać do akcji.

5. Czy są jakieś gadżety akcji?

Są czapki z logo akcji oraz przypinki. Możesz je kupić tutaj: http://www.feminoteka.pl/ksiegarnia/category.php?id_category=51

Jeśli potrzebujesz większej ilości, skontaktuj się z Moniką Milewską: monikam@feminoteka.pl

6. Jak mogę dowiedzieć się, czy w mojej miejscowości jest organizowana akcja?

Informacje o tym, jakie miejscowości dołaczyły się w 2017 roku znajdziesz tu:  http://feminoteka.pl/nazywam-sie-miliard-one-billion-rising-poland/one-billion-rising-lista-miejscowosci-bioracych-udzial-w-2017-roku/

Jeśli Twojej miejscowości nie ma na liście, napisz do do joannap@feminoteka.pl

Listę miejscowości biorących udział w akcji w 2018 roku wkrótce zawiesimy.

Jak zorganizować akcję w swojej miejscowości? Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik

1. Każda z Was ma prawo jako osobo indywidualna czy też organizacja lub grupa zorganizować akcję w miejscu publicznym. Zgromadzeniem publicznym, czyli odbywające się na otwartej przestrzeni, może być: manifestacja, demonstracja czy pikieta, podczas których anonimowa grupa niezwiązanych ze sobą osób publicznie wyraża swój sprzeciw lub poparcie wobec konkretnych działań politycznych czy problemów społecznych.

2. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:
a. osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, to znaczy: pełnoletnim osobom fizycznym, czyli osobom, które ukończyły 18 rok życia i nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie oraz osoby niepełnoletnie, które mają co najmniej 16 lat i zawarły związek małżeński;
b. osobom prawnym, czyli np. stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom, wyższym uczelniom, partiom politycznym, związkom zawodowym;
c. innym organizacjom, czyli organizacjom niebędącym osobami prawnymi np. stowarzyszenia zwykłe, komitety społeczne, komitety wyborcze;
d .a także grupom osób, tutaj ważne jest aby „zebrały się minimum dwie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych

3. Aby zgromadzenie przebiegało bez zakłóceń i było legalne:

Zgłoś zgromadzenie

 • Złóż pisemne zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia do władz gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta), na terenie której chcesz je przeprowadzić. Można zrobić najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 3 dni przed planowaną akcją. Warto zadzwonić wcześniej do swojego urzędu, by dowiedzieć się do jakiego wydziału pismo ma zostać skierowane
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:
  1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie.
  2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia.
  3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia.
  4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.
  5. Imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, adres przewodniczącego zgromadzenia.

W większych miastach warto wcześniej „zaklepać” sobie miejsce, zwłaszcza jeśli jest popularne.

4. Wybierzcie spośród siebie osobę lub osoby, które będą odpowiedzialne za pilnowanie porządku – potrzebne jest to zwłaszcza przy większych akcjach. Warto by osoby te miały specjalne oznakowanie (by było je dobrze widać) np. opaskę, kamizelkę itp.

5. Pamiętajcie, że jesteście odpowiedzialne za pozostawienie po sobie porządku (pozbieranie śmieci, ulotek itp.).

6.  Jako organizator/ka mamy obowiązek zawiadomienia o zgromadzeniu organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Termin odpowiedzi: tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia

7. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia nie dostaniemy decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia, możemy pewnie rozpocząć zaawansowane przygotowania.

Źródło: www.ekspert.info-migrator.pl