TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 17:00

Wspólny cel oznacza wspólne działanie – relacja z seminarium we Wrocławiu

Jedną z przyczyn tworzenia programów antyprzemcowych na bardzo dużym poziomie ogólności, bez precyzyjnego definiowania celów, działań i rezultatów jest brak konkretnych środków finansowych przeznaczanych przez samorządy na ich realizację – wynika z dyskusji podczas seminarium we Wrocławiu „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy”, zorganizowanego przez Fundację na Rzecz Równości w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet.

W seminarium udział wzięło ok. 40 osób. Wśród nich znaleźli się kierownicy/czki ośrodków pomocy społecznej, pracownicy/ce socjalni, przedstawiciele/lki zespołów interdyscyplinarnych, przedstawiciele/lki jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Celem spotkania było poszukiwanie dobrych praktyk jako rekomendacji do tworzenia wzorcowej procedury opracowania programów przeciwdziałania przemocy.

Seminarium poprowadziła redaktorka „Gazety Wrocławskiej” Katarzyna Kaczorowska. Wyniki raportu przygotowanego przez Antyprzemocową Sieć Kobiet zreferowała uczestnikom prezeska Fundacji Izabela Beno, która w drugiej części seminarium współprowadziła dyskusję.

Pierwsza część spotkania miała charakter warsztatowy. Uczestnicy/czki pracowali/ły w zespołach i wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania: Z jaką formą przemocy stykają się najczęściej? Skąd mają informację na temat zdarzeń przemocowych i która z instytucji, ich zdaniem, nie spełnia swojej roli w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy (najsłabsze ogniwo)? Jakie działania, podejmowane przez reprezentowane instytucje uznają za najmniej efektywne?

Z wypowiedzi zebranych osób wynika, że najczęściej identyfikowaną formą przemocy jest przemoc fizyczna, w drugiej kolejności zaś ekonomiczna. Tylko jedna z pięciu grup zwróciła uwagę na występowanie przemocy seksualnej. Uczestnicy/czki jednej z grupy zwrócili/ły też uwagę na fakt, że przemoc fizyczna jest konsekwencją przemocy psychicznej.

Wśród źródeł informacji dotyczących zjawiska przemocy seminarzyści/stki wymienili: policję (interwencje i niebieska karta), pracowników/ce socjalnych/e będących/ce w terenie i nieliczne przypadki zgłoszeń ze szkół. Zaznaczyli/ły również, że zawodzi służba zdrowia, która nie przekazuje informacji i nie chce powoływać osób do zespołów interdyscyplinarnych.

Uczestnicy/czki scharakteryzowali/ły również profil sprawcy i osoby pokrzywdzonej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, które nie odbiegają od danych statystycznych ogólnie dostępnych. Podkreślili/ły natomiast, że coraz więcej sprawców przemocy posiada wyższe wykształcenie. Niepokojący ich zdaniem jest również fakt, że sprawcami stają się z jednej strony coraz młodsze osoby – chłopcy uczący się w szkołach gimnazjalnych, a z drugiej mężczyźni po 70. roku życia.

Ideą warsztatowej części spotkania było zwrócenie uwagi na istotę diagnozy sytuacji bieżącej, jako punktu wyjścia do planowania działań naprawczych i profilaktycznych.

Kolejna część spotkania dotyczyła podsumowania wdrożonych w gminach i powiatach programów przeciwdziałania przemocy, ich efektywności lub jej braku. Dyskusja nawiązywała do wyników przeprowadzonych badań.

Główną refleksją po zakończeniu seminarium było potwierdzenie, że wśród autorów programów przeciwdziałania przemocy znajduje się bardzo wiele osób, które mają pełną świadomość jak takie programy powinny być skonturowane. Brak środków finansowych przeznaczanych przez samorządy na ten cel powoduje tworzenie dokumentów na bardzo dużym poziomie ogólności, bez precyzyjnego definiowania celów, działań i rezultatów. Wynika to z obawy o wykonanie zaplanowanych działań. Tak tworzone programy są „sztuką” na półce, spełniającą wymogi kontroli, tj. zaznaczenie na liście pytań kontrolnych, że jednostka spełnia obowiązek ustawowy. Fakt ten frustruje świadomych kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych.

Pozytywnym zaskoczeniem była frekwencja oraz wyrażona działaniem chęć współpracy. Uczestnicy/czki z zaangażowaniem i powagą odnieśli/ły się do poruszanych kwestii. Sami/e podsumowując uznali wysoką wartość spotkania, jego merytoryczne walory oraz nieocenioną ideę wzajemnego poznania i współdziałania.

Spotkanie tak wielu praktyków/czek, realizatorów/rek lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy umożliwiło sformułowanie kilku ważnych sugestii, istotnych dla optymalizowania działań w zakresie przygotowywania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy:

 • Analizy w programach dotyczyć muszą zjawiska na poziomie lokalnym, z ewentualnym odniesienie do tendencji ogólnopolskich, ponieważ to specyfika regionu determinuje podejmowane działania. Ważne jest przy tym stworzenie narzędzia do wykorzystania dla ośrodków pomocy społecznej do tworzenia diagnozy. W tym zakresie jest pewna luka wiedzy, szczególnie w mniejszych gminach, gdzie w ośrodkach pomocy społecznej zatrudnionych jest niewiele osób.
 • Współpraca z przedstawicielami/lkami organizacji pozarządowych na każdym etapie tworzenia i realizacji programów przeciwdziałania przemocy została uznana za dużą wartość, przy czym często wskazywano na brak organizacji na danym terenie specjalizujących się w działaniach na rzecz kobiet lub równouprawnienia. Wartością spotkania jest informacja, która zaskoczyła przedstawicieli/lki małych gmin, dotycząca możliwości stałej lub doraźnej współpracy z organizacjami pozarządowymi z większych ośrodków miejskich. Ważne jest, aby budować taką sieć wiedzy, z której korzystać mogłyby szczególnie przedstawiciele/lki gmin. Dodatkowo w tym zakresie spotkania na seminariach i szkoleniach, połączone z wymianą kontaktów uznane zostało za działania pożądane. Spotkania takie powinny być również organizowane w formie zajęć interdyscyplinarnych, w których powinni uczestniczyć policjanci/tki, pracownicy/ce socjalni/e, nauczyciele/lki, przedstawiciele/lki służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Forma rozwoju sieci współpracy (wiedzy) jest również jednym z działań mających realny wpływ na wzmacnianie systemu przeciwdziałania przemocy.
 • Budowanie zespołów interdyspyplinarnych – zwrócenie uwagi na skład zespołów oraz sposób ich pracy. Istotnym problemem jest brak pracy zespołowej wśród członków/kiń zespołów oraz brak dowartościowania pracy członków/kiń zespołów, co wpływa czasami na zdawkowość podejmowanych działań.
 • Podpisywanie porozumień o współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi, szkołami, policją, służbą zdrowia – wspólny cel, oznacza wspólne działanie.
 • Spotkania w szkołach z uczniami/nnicami szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rozmawianie z nimi o zjawisku przemocy oraz o tym, co mogą zrobić, gdzie się zgłosić w sytuacji, kiedy jej doświadczają lub ktoś z ich otoczenia jest osobą pokrzywdzoną. Złożenie tego rodzaju oferty do szkoły powinno się odbyć na zakończenie roku szkolnego lub w pierwszych dniach września, by nauczyciele/lki i dyrektorzy/rki mogli/ły uwzględnić takie działania w programach pracy szkoły. Warto też w tym zakresie pracować z bibliotekarzami i bibliotekarkami z publicznych bibliotek (dobór literatury, lekcje biblioteczne). Wśród tej grupy zawodowej bardzo popularne i często podejmowane są działania z zakresu tolerancji, działań przeciwko wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy. Te zasoby w programach przeciwdziałania przemocy są często pomijane. Publiczne biblioteki, podobnie jak ośrodki kultury, są jednostkami lokalnymi, które gmina musi prowadzić i finansować, stąd włączenie ich działań do programu przeciwdziałania przemocy pośrednio wzmocni w formie dodatkowych zasobów jego realizację.
 • Sugestią, wynikającą z analizy środków przeznaczanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi, jest prowadzenie zajęć w świetlicach z elementami socjoterapii. Wzmacniają one prace animatorów/rek kultury i bibliotekarzy/rek. Doświadczone i przygotowane socjoterapeutk/ci mogą pracować w mniejszych grupach oraz według bardziej dedykowanych programów. Zadanie w całości finansowane może być z programu antyalkoholowego.
 • Ważne jest wzmocnienie pracy psychologów/żek/, pedagogów/żek szkolnych w zakresie wiedzy prawnej, w tym o procedurze niebieskiej karty. Rozwiązaniem może być drukowanie plakatów/ulotek oraz dedykowane szkoleniowe rady pedagogiczne. Pośrednią metodą mogłyby być materiały edukacyjne dla młodzieży z dodatkowymi materiałami metodycznymi do prowadzenia zajęć, uwzględniające wskazówki dla osób prowadzących (ukryty cel dydaktyczny).
 • Programy dla rodziców (profilaktyka) – prowadzone na zasadzie dodatkowych zajęć w szkołach i poza nimi. Spotkania takie mogą być połączone z wywiadówkami lub stanowić mogą odrębne spotkania. Ich połączenie z profilaktyką uzależnień może ułatwić skupienie uwagi na proponowanym wydarzeniu.
 • Realizacja superwizji dla pracowników/c socjalnych, to bardzo ważne działanie, które nie pojawia się w programach przeciwdziałania przemocy, a w perspektywie bieżącego funkcjonowania pracownika socjalnego jest bardzo ważnym elementem.

GÓRY LODOWE zidentyfikowane przez uczestników/czki, mające kluczowe znaczenie dla „płytkości” tworzonych programów przeciwdziałania przemocy:

 • Brak konkretnego wskazania na obowiązek finansowania działań na realizację programu. Budżet na przeciwdziałanie i reagowanie jest „wyszarpywany”. Konieczność doprecyzowanie przez ustawodawcę źródeł finansowania, być może określenie minimalnego poziomu środków przeznaczanych na ten cel.
 • Brak zrozumienia znaczenia profilaktyki i brak elementarnej wiedzy ze strony radnych na temat problemów dotyczących zjawiska przemocy, czego konsekwencją jest traktowanie z lekceważeniem programów w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Brak narzędzia ewaluacji. Brak wsparcia w przygotowywaniu diagnozy.
 • Strach przed realizacją programu, który jest postrzegany jako niepotrzebny, zbędny. Tworzenie sytuacji zmiany, do której nie są przekonane władze samorządowe (brak silnego poparcia).
 • Niska efektywność szkoleń dla policji, której statystyki są głównym źródłem informacji oraz której przedstawiciele są na pierwszej linii „frontu” (nie mają, nie przerabiają tematyki przemocy na żadnym etapie szkolenia zawodowego – zwrócił na to uwagę były policjant, który aktualnie jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego w jednej z dolnośląskich gmin). UWAGA! Policja nie jest rozliczana z interwencji, tak jak w przypadku innych prowadzonych przez nich spraw. Policjanci/tki wiedzą, że ten rodzaj działania nie stanowi ich grupy docelowej.
 • Przeciążenie obowiązkami, pracą i biurokracją osób zajmujących się zjawiskiem przemocy.
 • Brak zaplecza socjalnego (mieszkań), przemoc nie jest przesłanką do zapewnienia mieszkania.
 • Brak jednego człowieka – koordynatora/rki, który odpowiadałby w gminie za przeciwdziałanie przemocy, który zatrudniony byłby w ramach umowy.
 • W przypadku pojawienia się współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi dużym utrudnieniem współpracy są roczne umowy. Wprowadza to konieczność ciągłego wyłaniania wykonawców/czyń – specjalistów/tek. Propozycja byłyby umowy 2-3 letnie, których budżet mógłby być ustalany rocznie, ale przywiązanie specjalistów do organizacji byłoby łatwiejsze i bardzie efektywne.
 • Wewnętrzne regulacje samorządowe, które ograniczają lub wykluczają dobrą współpracę specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy np. praktyki, że ze środków przeznaczonych na realizację wsparcia dla osób doświadczających przemocy nie mogą być finansowane konsultacje prowadzone przez osoby posiadające własną działalność gospodarczą. Praktyka wskazuje, ze najlepsi prawnicy/czki, radcy prawni/czynie/ne, psycholodzy/żki, z uwagi na specyfikę zawodu, w większości prowadzą własną działalność.

 

Wartością dodaną seminarium, jest wyrażona wola przedstawicieli/lek ośrodków pomocy społecznej do zapoznania się z przygotowywanym wzorcowym programem i bardzo duża chęć współpracy przy jego wdrażaniu. Takie deklaracje zgłosiły podczas spotkania 4 gminy.

Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy”, zorganizowane przez Fundację na Rzecz Równości, odbyło się 19 kwietnia 2016 (poniedziałek), w godzinach od 10.00 do 13.00 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, przy ul. Komandorskiej 118/120.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Poznań: Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet – debata

Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA , Fundacja Feminoteka
zapraszają na konferencję
„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

25.04.2016, godz. 10:00
Urząd Miasta sala 207, plac Kolegiacki, Poznań

Patronat nad konferencją objął  Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta Poznania 

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 dokumentów). Podczas konferencji zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program konferencji
10.00 – 10.15 

Powitanie, rozpoczęcie konferencji –  Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”

10.15-11.45 

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 •  Województwo Wielkopolskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie kobiet KONSOLA i Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet – Barbara Sinica
 • Przemoc w szkole z perspektywy płci- dr Iwona Chmura-Rutkowska
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet- Anna Kozyra

11.45-12.00 Przerwa

12.00-13.00 

Część warsztatowo-dyskusyjna, moderacja: Aleksandra Sołtysiak-Łuczak

 • Niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania.
 • Rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy

Fot: Maciej Latałło, Flickr

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. We Wrocławiu organizuje ją Fundacja na Rzecz Równości.

banernorweskie_batory

O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty w Świdnicy

Lokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie często są kopiowane i przygotowywane bez namysłu. Z wielu z nich tak naprawdę niewiele wynika. Nie chcemy nikogo piętnować, ale wypracować wspólny, dobry model pomocy, która uwzględni, że ofiarami są przede wszystkim kobiety – mówiły organizatorki debaty Joanna Piotrowska, prezeska Feminoteki, i Alina Szeptycka ze świdnickiej Nieformalnej Grupy Nazywam Się Miliard.

„O przemocy bez stereotypów” – wybrałyśmy taki tytuł naszej konferencji z ważnych powodów. Niestety, kwestia przemocy wciąż obarczona jest schematycznym myśleniem – wyjaśniała Alina Szeptycka. – Po pierwsze wciąż myślimy o przemocy w kontekście alkoholu i patologii. Po drugie nie jest mówione jasno i wprost, że w 90% ofiary przemocy to kobiety i dziewczęta.  Stereotyp rządzi także przyczynami przemocy. Wychowanie do ról kobiety i mężczyzny ma zasadnicze znaczenie. Tu sięgamy do kwestii płci, płci kulturowej. Od dziewczynek oczekuje się, że będą grzeczne, posłuszne, ofiarne, troskliwe, ciche. Od chłopców – że będą przebojowi, odważni, waleczni.

Te bardzo piękne cechy, niestety, jednak mogą powodować, że to kobiety stają się ofiarami przemocy, zaś mężczyźni jej sprawcami, o czym wciąż mówi się zbyt mało. Widać to także w programach przeciwdziałania przemocy – mówiła Joanna Piotrowska.

W ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, realizowanego przez fundację Feminoteka, został przeprowadzony monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci. Pod lupę zostały wzięte wszystkie programy wojewódzkie, 81 powiatowych i 221 gminnych. Programy powinny zawierać diagnozę i opis działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy i pomocy dla ofiar. Niestety, większość jest pisana tylko dla tego, że taki jest wymóg ustawowy (od 2010 roku). Tymczasem te programy mają być realnym narzędziem do realnej pomocy. Z dokumentów nie wynika, ile gminy przeznaczają środków na pomoc. – Boleśnie brakuje wniosków, analizy skuteczności podejmowanych działań. Przygotowujemy się do stworzenia wzorcowego programu, który będą wykorzystywać samorządy – mówiła Joanna Piotrowska.

Po tych słowach wywiązała się dyskusja, która pokazała najważniejsze problemy m.in. nieznajomość znowelizowanych przepisów jak chociażby o odizolowaniu sprawcy od osoby doznającej przemocy przez funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za realizowanie procedury Niebieskiej Karty, czy też brak współpracy pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie przemocy. Widać, że jest realna potrzeba spotkań, wymiany doświadczeń i wspólnej pracy przedstawicieli tych instytucji. Osoby odpowiedzialne za tworzenie programów przeciwdziałania przemocy potrzebują dobrych przykładów, wytycznych i otwarte są na współpracę przy tworzeniu takich programów.

Pozytywną informacją jest ta, że w Świdnicy miasto dąży do tworzenia mieszkań chronionych, zostały pozyskane środki na ten cel i takie mieszkania powstaną.

W konferencji uczestniczyło ok. 30 osób, w tym prezydent miasta Beata Moskal-Słaniewska, przedstawiciele/lki ośrodków pomocy społecznej z powiatu świdnickiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sądu rejonowego, policji, członkinie i członkowie zespołu interdyscyplinarnego, zespołów kuratorskich oraz dziennikarki lokalnych mediów.

Konferencja dotycząca lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyła się 8 kwietnia 2016 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy.

Relacje z debaty

Temat przemocy bagatelizowany? (Świdnica24.pl)

 

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego był przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet – relacja z debaty w Łodzi

7 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się debata „Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet i fundację EduKABE.  Debatę poprowadziła Agata Kobylińska z fundacji EduKABE, która w drugiej części debaty poprowadziła także dyskusję. W debacie wzięło udział ok. 60 osób.

Spotkanie otworzyła Monika Kamieńska – nowa Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania przy Prezydentce Miasta Łodzi, która podkreślała jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Monika Kamieńska, jako dyrektorka Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, od dwóch lat wspiera w Łodzi coroczną akcję One Billion Rising. Następnie Agata Kobylińska z fundacji EduKABE (w zastępstwie za nieobecną Dagmarę Janowicz
z Łódzkiego Kongresu Kobiet) zaprezentowała wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Dosyć duże  wrażenie na uczestniczkach i uczestnikach debaty wywarła informacja, że ponad 50% badanych programów antyprzemocowych nie uwzględnia perspektywy płci. W programach nie są także przewidziane działania skierowane bezpośrednio do kobiet, pomimo iż to właśnie kobiety najczęściej doświadczają przemocy.

Podczas debaty wystąpił poseł Artur Dunin, który zmierzył się ze stereotypami mówiącymi  o przemocy, scharakteryzował jej rodzaje i podkreślał jak ważna dla Polski była ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poseł Dunin od samego początku jest bardzo silnym wsparciem dla OBR Łódź.

Kolejna panelistka, Ilona Rafalska – radna Sejmiku województwa łódzkiego, koordynatorka OBR w Aleksandrowie Łódzkim, opowiedziała o wpływie przemocy na funkcjonowanie rodzin i dzieci. Oparła się w swoim wystąpieniu na własnych doświadczeniach, od lat bowiem zapobieganie przemocy w rodzinie leży jej na sercu i jako radna bardzo się angażuje we wszystkie działania mające na celu edukację i zapobieganie wszelkim jej objawom. Najważniejsze, jak podkreślała, jest to, że zarówno moralnie jak i prawnie wszyscy jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy ofiarom przemocy.

Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, podczas swojego wystąpienia  podkreślała, że ograniczenie kobietom ich praw reprodukcyjnych również jest rodzajem  przemocy, która jak się okazuje niejedno ma imię.  Podkomisarz Iwona Firaza z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przedstawiła statystyki interwencji dotyczącej przemocy wobec kobiet w Łodzi, w tym również informacje o zakładanych Niebieskich Kartach. Zostały zaprezentowane także działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem.

Anna Bartnicka – koordynatorka ds. przeciwdziałania przemocy MOPS opowiedziała uczestniczkom i uczestnikom debaty  o tym, jak wygląda codzienność pracy w zespole interdyscyplinarnym, o tworzeniu grup roboczych, spotkaniach z osobami poszkodowanymi oraz osobami będącymi podejrzanymi  o przemoc, a także wskazała gdzie się można zgłosić w Łodzi  o pomoc w przypadku doświadczania przemocy. Podkreśliła również, że istotne jest, aby  przypomnieć łodziankom i łodzianom numer 800-112-800 – bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Następnie głos zabrała Iwona Karaś – kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, która opowiedziała o pracy w ośrodku, który jest placówką całodobową, dysponującą miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Ośrodek oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. 90% ofiar przemocy domowej trafiających do ośrodka to kobiety i dzieci.

Magdalena Kołacz-Kwiatkowska – asystentka rodziny w I Wydziale Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi opowiedziała o codziennej pracy z kobietami, najczęstszymi ofiarami przemocy.

Na zakończenie, podsumowując część złożoną z wystąpień, Agata Kobylińska z fundacji EduKABE podkreślała jak ważna jest edukacja w zakresie wyznaczania własnych granic już od najmłodszych lat. Edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy powinna być rozpoczęta już od edukacji przedszkolnej. Tym bardziej, że Polska w 2014 roku ratyfikowała Konwencję Lanzarote o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Wszyscy otrzymali wydrukowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Po wystąpieniach nastąpiła żywa dyskusja. Uczestniczki i uczestnicy debaty zgodnie wyrazili chęć współpracy i regularnych spotkań. Podczas debaty został także przedstawiony cel powstania Antyprzemocowej Sieci Kobiet, jej założenia oraz  możliwości przyłączenia się do ogólnopolskiej sieci. Kolejny etap to spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiony wzorcowy program antyprzemocowy.

Wnioski z debaty: Bardzo pozytywne zostałyśmy zaskoczone tak dużą frekwencją
i włączeniem się do debaty tak różnorodnych środowisk. Na zakończenie debaty ustaliliśmy, że DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY !!!

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. We Wrocławiu organizuje ją Fundacja na Rzecz Równości.

banernorweskie_batory

 

Wrocław: „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy” – seminarium

Fundacja na rzecz Równości i fundacja Feminoteka serdecznie zapraszają na seminarium:

„Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy”

19 kwietnia 2016 (wtorek), g. 10.00 – 13.00

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, budynek E sala 100

Seminarium „Wyzwania w tworzeniu programów przeciwdziałania przemocy” to  spotkanie praktyków samorządowych. Jego założeniem jest poszukiwanie dobrych rozwiązań
w zakresie przeciwdziałania przemocy, będących odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne. Wspólne działania skoncentrowane będą na tworzeniu wzorcowego programu przeciwdziałania przemocy, uwzględniającego potrzeby lokalnych społeczności przy jednoczesnym zachowaniu standardów europejskich i światowych.

Zadanie to jest możliwe jedynie przy wsparciu bezpośrednich realizatorów tych działań. Dlatego do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, odpowiedzialni za realizację lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy. Obecność reprezentantów organizacji pozarządowych pomoże wskazać tę współpracę  publiczno-społeczną  jako jedną z możliwych rozwiązań.

W programie seminarium:

 • prezentacja wyników ogólnopolskich badań dotyczących lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”
 • wykład ekspertki ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • dyskusja dotycząca sposobu kształtowania lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tworzenie rekomendacji w tym zakresie.

Wspólna praca nad tworzeniem rekomendacji w zakresie tworzenia i realizacji programów przeciwdziałania przemocy jest kluczowa dla zmian społecznych. Zgodnie z deklaracją prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztofa Kwiatkowskiego, wypracowany w ramach projektu wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zostanie włączony do rekomendacji NIK-u.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu 608 524 832.

Fot: Jordi E, Flickr

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. We Wrocławiu organizuje ją Fundacja na Rzecz Równości.

 banernorweskie_batory

 

Głogów: „O przemocy bez stereotypów” debata

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, fundacja Feminoteka serdecznie zapraszają na debatę
pod honorowym Patronatem Wiceprezydent Miasta Głogowa Pani Bożeny Kowalczykowskiej:

O przemocy bez stereotypów
Lokalne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ŚRODA 20.04.2016 g.10.00-13.00,  Sala Rajców w głogowskim Ratuszu

W roku 2015 w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze 318 lokalnych programów przeciwprzemocowych. Podczas debaty zostaną zaprezentowane wyniki badań tych programów oraz wypracowane rekomendacje do lokalnego programu działań antyprzemocowych.

PROGRAM DEBATY

 • Otwarcie debaty
  // Wiceprezydent Miasta Głogowa Bożena Kowalczykowska
 • Psychospołeczne funkcjonowanie kobiet doświadczających przemocy
  oraz motywy podjęcia terapii

  // dr Joanna Cichla – PWSZ Głogów
 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych
  z perspektywy płci

  // Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie BABA, Antyprzemocowa Sieć Kobiet.
 • Znaczenie zespołu interdyscyplinarnego w lokalnych działaniach antyprzemocowych
 • // Justyna Baczyńska – Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogowie

PRZERWA

 • Możliwości współpracy lokalnych instytucji i organizacji w ramach tworzenia skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy
  // Anna Lechowska, SZANSA
 • Wypracowanie rekomendacji do prowadzenia lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  // Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest partnerem projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet.

 

Debata odbywa się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka
z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG

banernorweskie_batory

Łódź: Działamy wspólnie przeciwko przemocy – relacja z debaty

W czwartek 7 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyła się debata „Lokalnie Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” zorganizowana przez Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet i Fundację EduKABE w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.  Debatę poprowadziła Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE, która w drugiej części debaty poprowadziła także dyskusję. W debacie wzięło udział ok. 60 osób.

Spotkanie otworzyła Monika Kamieńska – nowa Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania przy Prezydent Miasta Łodzi, która podkreślała jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Monika Kamieńska, jako dyrektorka Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, od dwóch lat wspiera w Łodzi coroczną akcję One Billion Rising. Następnie Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE (w zastępstwie za nieobecną Dagmarę Janowicz
z Łódzkiego Kongresu Kobiet) zaprezentowała wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Dosyć duże  wrażenie na uczestniczkach i uczestnikach debaty wywarła informacja, że ponad 50% badanych programów antyprzemocowych nie uwzględnia perspektywy płci. W programach nie są także przewidziane działania skierowane bezpośrednio do kobiet, pomimo iż to właśnie kobiety najczęściej doświadczają przemocy.

Podczas debaty wystąpił poseł Artur Dunin, który zmierzył się ze stereotypami mówiącymi o przemocy, scharakteryzował jej rodzaje i podkreślał jak ważna dla Polski była ratyfikacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poseł Dunin od samego początku jest bardzo silnym wsparciem dla OBR Łódź. Kolejna panelistka, Ilona Rafalska – radna Sejmiku województwa łódzkiego, koordynatorka OBR w Aleksandrowie Łódzkim, opowiedziała o wpływie przemocy na funkcjonowanie rodzin i dzieci. Oparła się w swoim wystąpieniu na własnych doświadczeniach, od lat bowiem zapobieganie przemocy w rodzinie leży jej na sercu i jako radna bardzo się angażuje we wszystkie działania mające na celu edukację i zapobieganie wszelkim jej objawom. Najważniejsze, jak podkreślała, jest to, że zarówno moralnie jak i prawnie wszyscy jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy ofiarom przemocy.

Małgorzata Niewiadomska Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi, podczas swojego wystąpienia  podkreślała, że ograniczenie kobietom ich praw reprodukcyjnych również jest rodzajem  przemocy, która jak się okazuje niejedno ma imię.  Podkomisarz Iwona Firaza z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przedstawiła podczas debaty statystyki interwencji dotyczącej przemocy wobec kobiet w Łodzi, w tym również informacje o zakładanych Niebieskich Kartach. Zostały zaprezentowane także działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez Policję zgodnie z obowiązującym prawem. Anna Bartnicka – koordynator ds. przeciwdziałania przemocy MOPS opowiedziała uczestniczkom i uczestnikom debaty o tym, jak wygląda codzienność pracy w zespole interdyscyplinarnym, o tworzeniu grup roboczych, spotkaniach z osobami poszkodowanymi oraz osobami będącymi podejrzanymi o przemoc, a także wskazała gdzie się można zgłosić w Łodzi
o pomoc w przypadku doświadczania przemocy.

Podkreśliła również, że istotne jest, aby  przypomnieć łodziankom i łodzianom numer 800-112-800 – bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu miejski numer telefonu dla ofiar przemocy przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Następnie głos zabrała Iwona Karaś – kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi, która opowiedziała o pracy w ośrodku, który jest placówką całodobową, dysponującą miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Ośrodek oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną i prawną. 90% ofiar przemocy domowej trafiających do ośrodka to kobiety i dzieci. Magdalena Kołacz-Kwiatkowska – asystent rodziny w I Wydziale Pracy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi opowiedziała o codziennej pracy z kobietami, najczęstszymi ofiarami przemocy.

Na zakończenie, podsumowując część złożoną z wystąpień, Agata Kobylińska z Fundacji EduKABE podkreślała jak ważna jest edukacja w zakresie wyznaczania własnych granic już od najmłodszych lat. Edukacja dzieci z zakresu bezpieczeństwa oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy powinna być rozpoczęta już od edukacji przedszkolnej. Tym bardziej, że Polska w 2014 roku ratyfikowała Konwencję Lanzarote o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Wszyscy otrzymali wydrukowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego. Po wystąpieniach nastąpiła ożywiona dyskusja. Uczestniczki i uczestnicy debaty zgodnie wyrazili chęć współpracy i regularnych spotkań. Podczas debaty został także przedstawiony cel powstania Antyprzemocowej Sieci Kobiet, jej założenia oraz  możliwości przyłączenia się do ogólnopolskiej sieci.  Kolejny etap to spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiony wzorcowy program antyprzemocowy.

Wnioski z debaty: Bardzo pozytywne zostałyśmy zaskoczone tak dużą frekwencją
i włączeniem się do debaty tak różnorodnych środowisk. Na zakończenie debaty ustaliliśmy, że DZIAŁAMY WSPÓLNIE PRZECIWKO PRZEMOCY !!!

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Wałbrzych wobec przemocy – relacja z debaty

7 kwietnia 2016 r. w Ratuszu Miejskim w Wałbrzychu w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” odbyła się debata pt. „Wałbrzych wobec przemocy”. Honorowy patronat nad nią objęli: prezydent Wałbrzycha – Roman Szełemej i przewodnicząca Rady Miasta – Maria Romańska, którzy także uczestniczyli w debacie. Fundację Feminoteka  – organizację realizującą projekt – reprezentowała prezeska Joanna Piotrowska oraz partnerki projektu Elżbieta Polewska i Barbara Żurakowska z fundacji „Kobiety zmieniają świat”.

Celem spotkania było omówienie tematu osób i rodzin dotkniętych przemocą, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, które są najczęstszymi ofiarami przemocy. Podczas spotkania wyznaczane były kierunki i formy współpracy między instytucjami wchodzącymi w skład systemu zajmującego się tym problemem. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawiony został raport „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci” przygotowany na podstawie monitoringu przeprowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 innymi organizacjami i grupami z całej Polski.

W debacie uczestniczylitakże przedstawiciele policji, straży miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu, kierowniczka Zespołów Kuratorów Sądowych, przedstawiciele środowiska oświaty i zdrowia, radni Rady Miasta, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa, oraz członkinie Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Łącznie w debacie udział wzięło 40 osób.

We wnioskach z debaty podkreślano konieczność większej integracji środowisk odpowiedzialnych za realizację programu antyprzemocowego i ich większego udziału w projektowaniu programu. Dyskutanci podkreślali fakt niewystarczającej ilości środków finansowych na realizację zadań wynikających z przyjętego przez Radę Miasta programu.  Sugerowano potrzebę zmian w formularzu Niebieskiej Karty (policja i służba zdrowia). Postulowano wprowadzenie zmian w sposobie finansowania SOWiIK tak, aby środki na jego działalność wpływały w styczniu a nie w marcu. Wiele uwagi poświęcono przemocy w środowisku dzieci i młodzieży uznając, że w najbliższym czasie  podejmowane działania w tym obszarze powinny stać się priorytetem. Ponadto wnioskowano o konieczności zmiany statusu członków Zespołu Interdyscyplinarnego i społecznych kuratorów sądowych na rzecz odpłatności za ich pracę.

Podczas debaty złożono  deklarację modyfikacji przyjętego na lata 2016-2020  lokalnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i skorzystanie z sugestii płynący z raportu monitoringu lokalnych programów antyprzemocowych  przygotowanego w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet. Osoby uczestniczące w spotkaniu podkreślały potrzebę kontynuowania spotkań na temat przemocy rozpoczęte debatą.

Wszystkie lokalne stacje telewizyjne, radiowe i lokalne gazety nadały obszerne relacje z debaty. Uzyskała ona wysoką ocenę władz miasta i osób uczestniczących, szczególnie że była to po raz pierwszy organizowana w mieście debata dotycząca przemocy.

Relacje w mediach:

Konferencja „Wałbrzych wobec przemocy”  (Portal Wlabrzyszek.com)

Programy antyprzemocowe są tylko na papierze (Region Fakty)

 

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego był przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Zielona Góra – Edukacja przeciwprzemocowa od przedszkola – relacja z debaty

Edukacja przeciwprzemocowa od przedszkola, jednolita metodologia diagnostyczna stworzona przez zespół ekspercki czy tworzenie budżetów zadaniowych z procentowym gwarantowaniem środków na dane cele, to jedne z wielu rekomendacji, które opracowane zostały podczas seminarium „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet” 22 marca w Zielonej Górze.

Seminarium było elementem ogólnopolskiego projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, którego Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA jest partnerką. Ponadto w organizację seminarium włączyły się: Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ „Przeciwko Przemocy”.

W programie seminarium „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet” znalazły się następujące wystąpienia:

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.
 • Województwo lubuskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Monika Bendyk i Kamilla Obuchowska.
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet – prof. dr hab. Grażyna Miłkowska.

W części warsztatowo-dyskusyjnej poświęconej następującym zagadnieniom:

 • niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania,
 • rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet

zabrali głos m.in. prof. dr hab. Grażyna Miłkowska kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki, dr Anita Kucharska-Dziedzic, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA, dr Alfred Staszak, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, Justyna Pecyna, prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, Monika Olejnik, sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, podinspektor Mariusz Olejniczak z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, Lidia Gryko, zastępczyni naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w Zielonej Górze i Nowej Soli, Terenowego Komitetu Obrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, zespołów interdyscyplinarnych. Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze oraz naukowcy i studenci Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów oraz zielonogórskich parlamentarzystów. Łącznie listę obecności podpisało 51 osób.

Zgłoszone rekomendacje dotyczyły poprawy efektywności działań przeciwprzemocowych na poziomie lokalnym, zwłaszcza w zakresie niwelowania luk ustawowych i braku kompatybilności działań różnych instytucji.

Najważniejsze rekomendacje ze względu na grupę problemową:

DIAGNOZA

– powinna obowiązywać jednolita metodologia diagnostyczna stworzona przez zespół ekspercki, złożony z naukowców i praktyków po stronie samorządowej dla danego województwa lub kraju dostosowana do różnych poziomów samorządu terytorialnego;

– diagnoza powinna umożliwiać nie tylko stawianie tez i diagnozowanie skali problemu, ale także wyciąganie wniosków i tworzenie ewaluacji końcowej i śródokresowej programów przeciwdziałania przemocy;

– poza liczbą niebieskich kart należy korzystać z danych prokuratur i sądów w zakresie liczby zgłoszonych przestępstw, aktów oskarżenia oraz wyroków (w tym skazujących i nakładających obowiązki na oskarżonego, których wypełnienie umożliwi zawieszenie kary);

– dane do diagnozy winny pochodzić z danego regionu, ogólnokrajowe mogą być tłem pozwalającym na wyodrębnienie lokalnych problemów lub lokalnej specyfiki;

– poszerzona diagnoza powinna obejmować przyczyny zamknięć dotychczasowych postępowań prowadzonych przez zespoły interdyscyplinarne;

ZESPOŁY INTERDYSCYPLINARNE

– lokalny samorząd powinien zapewnić finansowanie działalności zespołów, nie można ludziom dokładać obowiązków, nie zwiększając wynagrodzenia, co najmniej 1 etat powinien być finansowany na obsługę ZI;

– członkami ZI powinni być kierownicy jednostek współpracujących (decyzyjność i prestiż), członkami grup roboczych ich podwładni – praktycy w jednostkach współpracujących (kompetencje i dyspozycyjność).

WSPÓŁPRACA

– na terenie, gdzie brakuje organizacji kobiecych zajmujących się pomocą, interwencją i przeciwdziałaniem przemocy JST powinny szukać współpracy lub opinii dla swoich działań wśród organizacji ogólnopolskich lub regionalnych;

– współpraca z trzecim sektorem powinna odbywać się na każdym poziomie tworzenia i realizacji programów przeciwprzemocowych, w tym większy udział w zadaniach zleconych;

– współpraca powinna obejmować także samorządy prawnicze;

– a także jednostki badawcze i naukowe.

KOMPETENCJE

– finansowanie przez samorządy szkoleń i superwizji osób realizujących zadania wynikające z programu na określonym, stałym poziomie;

– unikanie konfliktu interesów w przypadku osób świadczących pomoc i poradnictwo (nie można jednocześnie udzielać porad bezpłatnie w ramach programu i odpłatnie w ramach własnej działalności pozaprojektowej);

– określone minimum kompetencyjne dla osób pracujących w ramach działań projektowych.

EDUKACJA

– konieczność edukacji prawnej dzieci i dorosłych;

– wspieranie pokrzywdzonych w byciu oskarżycielami posiłkowymi;

– edukacja przeciwprzemocowa od etapu przedszkola;

– gwarantowany czas antenowy na promocję lokalnych działań przeciw przemocy;

– ODN kształcenie nauczycieli w dostrzeganiu śladów przemocy (fizycznych i emocjonalnych);

POMOC i INTERWENCJA

– konieczność opieki psychologicznej nad pokrzywdzonymi na kazdym etapie postepowanie, także na Sali sądowej;

– automatyzm w przyznawaniu pełnomocnika prawnego (tu współpraca z samorządami prawniczymi) oraz obecność na sali sądowej obserwatora z NGO;

– uproszenie druków pouczeń na policji i w prokuraturze;

– zapewnienie przez samorząd wojewódzki stypendiów dla lekarzy specjalności brakujących na danym terenie w kontekście nas interesującym (biegli, patolodzy, seksuolodzy, ginekolodzy dziecięcy itp.);

REKOMENDACJE PONADTERYTORIALNE DOTYCZYŁY:

– tworzenia budżetów zadaniowych z procentowym gwarantowaniem środków na dane cele;

– rekonstrukcji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem doświadczeń;

– finansowania działań przeciwprzemocowych z tzw. kapslowego;

– w przypadku małoletnich pokrzywdzonych kurator powinien wkraczać automatycznie;

– edukacja prawna i przeciwprzemocowa w podstawie programowej w szkołach;

– dane policji i prokuratury oraz wymiaru sprawiedliwości powinny być podawane z podziałem na płeć niezależnie od wieku sprawcy czy pokrzywdzonego;

Zaproszeni goście otrzymali wydruk raportu: „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci”. Wypracowane pomysły i rekomendacje zostaną wykorzystane przy tworzeniu regionalnych programów przeciwdziałania przemocy. Relacje medialne zamieściły: TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód, Radio Zielona Góra oraz Onet.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG. 

banernorweskie_batory

Łódź: Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet – debata

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet, fundacja Edukabe i fundacja Feminoteka

zapraszają na debatę

„Lokalnie przeciwko przemocy wobec kobiet”

7 kwietnia, godz. 13.00, Urząd Miasta Łodzi, 

ul. Piotrkowska 104, Mała Sala Obrad.

Wstęp wolny!

Podczas debaty porozmawiamy o różnych rodzajach przemocy, o jej wpływie na rodzinę, oraz zaprezentujemy wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz z województwa łódzkiego.

Celem spotkania jest także zebranie rekomendacji do przygotowywanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” wzorcowego programu antyprzemocowego.

Wydarzenie na Fcebooku

Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet powstało w czerwcu 2014 roku, kiedy nieformalna grupa kobiet i mężczyzn, współpracująca ze sobą od dłuższego czasu, postanowiła sformalizować swoje działania. Główne nasze zadania to zapobieganie i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji, propagowanie idei równych szans, oraz działania na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Fot: Flickr – Elroy Serrao

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

 

Wałbrzych wobec przemocy – debata

Fundacja „Kobiety zmieniają świat”, Dolnośląski Kongres Kobiet i fundacja Feminoteka

serdecznie zapraszają na debatę „Wałbrzych wobec przemocy”

7 kwietnia 2016 r. , godz. 12.00

Sala witrażowa Ratusza, Plac Magistracki 1, Wałbrzych

Patronat:
Prezydent Miasta – Roman Szełemej
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Maria Romańska
ask_logoCelem konferencji jest zaprezentowanie raportu z ogólnopolskich badań 318 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” oraz debata dotycząca działań antyprzemocowych realizowanych w regionie. Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnienie perspektywy płci, ponieważ, zgodnie z wszelkimi badaniami,  na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.
Celem spotkania jest także zebranie rekomendacji do przygotowywanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” wzorcowego programu antyprzemocowego.
Wstęp wolny.
Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w Wałbrzychu w 2012 r. Działalność fundacji stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiecych w ramach klubu Biznes na Obcasach. Inicjatorką i prezeską jest Barbara Żurakowska. Celem fundacji jest integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha, okolic i innych miast, a także inicjowanie i wspieranie działań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego, przemocy, edukacji, zdrowia. Fundacja prowadzi szkolenia w zakresie samorozwoju, profilaktyki zdrowotnej, rozwiązywania konfliktów i mediacji. Członkinie organizacji  corocznie biorą udział w akcji One Billion Rising.
Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.
Fot: Flickr Maciej Górnicki
Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Świdnica: O przemocy bez stereotypów – konferencja ASK

Nieformalna Grupa Nazywam się Miliard Świdnica, Antyprzemocowa Sieć Kobiet ASK
oraz Fundacja Feminoteka zapraszają na konferencję

„O przemocy bez stereotypów”

8 kwietnia 2016 (piątek), g. 10.00 – 13.00
w Świdnickim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33, Świdnica

ask_logo

Celem konferencji jest zaprezentowanie raportu z ogólnopolskich badań 318 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanego w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” oraz debata dotycząca działań antyprzemocowych realizowanych w naszym regionie. Szczególny nacisk kładziemy na uwzględnienie perspektywy płci, ponieważ, zgodnie z wszelkimi badaniami,  na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.

Wśród gości znajdą się współautorki raportu, prezeska Feminoteki Joanna Piotrowska oraz osoby reprezentujące lokalne instytucje praktycznie zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Efektem debaty będą rekomendacje do wzorcowego programu przeciwdziałania przemocy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aliną Szeptycką: [email protected]

Wydarzenie na Facebooku

Grupa nieformalna „One Billion Rising Świdnica” została powołana w 2014 roku do organizacji akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Bilion Rising/Nazywam się Miliard Świdnica. Celem działań grupy jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, edukacja antydyskryminacyjna, wzmocnienie i aktywizacja społeczności lokalnej, szczególnie nastoletnich dziewczyn. Grupa współpracuje blisko z I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Świdnicy.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet to projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całego kraju, koordynatorkami polskiej edycji akcji Nazywam się Miliard/ One Billion Rising, którego celem jest m.in. lokalne działanie przeciwko przemocy ze względu na płeć.

Fot: Filckr – M. M. Czarnecki

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji”
przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.banernorweskie_batory

Monika Mioduszewska-Olszewska z grupy One Billion Rising Płock – wśród kobiet, o których głośno!

plock„Gazeta Wyborcza” w Płocku z okazji Dnia Kobiet sporządziła subiektywne zestawienie kobiet, o których w ostatnim roku było głośno, bo spełniły swoje plany i marzenia. Wśród nich jest… Monika Mioduszewska-Olszewska – organizatorka  akcji One Billion Rising / Nazywam się Miliard w Płocku.

Monika w 2014 roku założyła grupę Nieformalną „One Billion Rising Płock” i od tamtego czasu 14 lutego, jak i setki tysięcy miejscowości na całym świecie organizuje akcje przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt . Grupa jest partnerką projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”.

3 marca w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” w Płocku zorganizowała debatę „Przemoc ma płeć”

Gratulujemy Moniko!!!

Cały tekst: Gazeta Wyborcza Płock

 

Zielona Góra: Debata „Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”, fundacja Feminoteka
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki
Koło Naukowe Studentów Psychologii UZ „Przeciwko Przemocy”
zapraszają na seminarium

„Lokalnie przeciw przemocy wobec kobiet”

22 marca 2016, godz. 10.00
Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Wojska Polskiego 71, Zielona Góra

 

W miesiącach lipiec-październik 2015 roku w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” przeprowadzono badanie porównawcze lokalnych programów przeciwprzemocowych: 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych (łącznie 318 programów). Podczas seminarium zostaną: zaprezentowane wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z całej Polski oraz wypracowane rekomendacje do wzorcowego programu antyprzemocowego na szczeblu lokalnym.

Program seminarium

10.00 – 10.15 

 • Powitanie, rozpoczęcie konferencji – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka, koordynatorka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, gospodarze i organizatorzy seminarium.

10.15-11.45

 • Prezentacja wyników badań lokalnych programów antyprzemocowych z perspektywy płci – Joanna Piotrowska, fundacja Feminoteka.
 • Województwo lubuskie na tle kraju – wyniki badań porównawczych przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA, Monika Bendyk i Kamilla Obuchowska.
 • Rola Zespołów Interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet – prof. dr hab. Grażyna Miłkowska.
 • Wystąpienia zaproszonych gości – specjalistów ad vocem.

11.45-12.00

Przerwa kawowa

12.00-13.00

Część warsztatowo-dyskusyjna

Moderacja: prof. dr hab. Grażyna Miłkowska i dr Anita Kucharska-Dziedzic

 • Niewykorzystane możliwości prewencji i skutecznej reakcji w ramach istniejących rozwiązań prawnych. Szanse i wyzwania.
 • Rekomendacje dla zespołów interdyscyplinarnych oraz jednostek samorządu lokalnego w zakresie prowadzenia polityk przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet.

P.S. Zaproszeni goście otrzymają wydruk raportu: „Monitoring lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci”. Do dyspozycji Państwa będzie sprzęt nagłaśniający oraz projektor z oprzyrządowaniem.

Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK) to inicjatywa kilkudziesięciu kobiet z całej Polski, organizatorek ogólnoświatowej akcji One Billion Rising (OBR)/ Nazywam się Miliard Poland, która w Polsce i na świecie organizowana jest od trzech lat.

Jak przyłączyć się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet?

Fot: Melissa

Debata organizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, realizowanego przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Przemoc ma płeć – relacja z debaty w Płocku

ask_logoCieszymy się, że powstało badanie lokalnych programów antyprzemocowych i z pewnością wykorzystamy je do pisania naszego – deklarowała Iwona Szopek, szefowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku podczas debaty „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 3 marca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Płocku, a zorganizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK przez grupę Nieformalną „One Billion Rising Płock” i Fundację Feminoteka.

Podczas konferencji wystąpiły Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka, dr Liliana Tomaszewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku. Udział w spotkaniu wzięły osoby pracujące w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach zajmujących się przemocą wobec kobiet.

Statystyki jasno pokazują, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety, a sprawcami mężczyźni. Antyprzemocowa Sieć Kobiet postanowiła sprawdzić, czy ta podstawowa informacja, a co za tym idzie, konkretne działania, mają odzwierciedlenie w samorządowych programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Badaniem zostało objętych 318 programów na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. – Nie sprawdzałyśmy, jak samorządy realizują te programy, a jedynie badałyśmy ich treść. Interesowało nas między innymi to, jak uwzględniają perspektywę płci, czy np. podają informację, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety, a jej sprawcami mężczyźni, bo to mówią statystyki, czy w programach przewidziano działania skierowane do tej grupy najczęściej doświadczającej przemocy i najbardziej na nią narażonych. Niestety, ocena tych programów nie wypadła pomyślnie. Ponad 50% z nich nie podawało tej podstawowej informacji – mówiła Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.

Dlaczego perspektywa płci w programach przeciwdziałania przemocy jest tak ważna? – Dlatego, że chcąc komuś naprawdę pomóc, musimy wiedzieć, do kogo tę pomoc kierujemy i jakie ta osoba ma potrzeby. Innej pomocy potrzebują kobiety a innej mężczyźni. Kobiety są częściej zależne od swoich partnerów, posiadają dzieci, co utrudnia im wyrwanie się z przemocowej relacji. Kobiety doznają przemocy zwykle od mężczyzn, mężczyźni, częściej ze strony innych mężczyzn – np. ojciec od syna, coraz więcej sytuacji przemocowych dotyka osób starszych. O tym wszystkim musimy pamiętać, jeśli chcemy, żeby nasza pomoc była skuteczna. – mówiła Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Dr Liliana Tomaszewska z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku wygłosiła wykład na temat wpływu stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet. Mówiła m.in. o tym, że pozycja kobiety w społeczeństwie zawsze była przedmiotem polityki. – Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat rola kobiety w rodzinie i przestrzeni społecznej uległa dość gwałtownym zmianom. Tuż po wojnie, kiedy mężczyzn brakowało do pracy, rządowa propaganda, za pomocą mediów, lansowała model życia kobiety pracującej – głoszono hasła takie, jak „kobiety na traktory”. Sytuacja zmieniła się, gdy kryzys i bezrobocie zaczęły się pogłębiać i brakowało pracy dla mężczyzn. Wtedy okazało się, że kobiety nie powinny wychodzić z domów, bo tam są najbardziej potrzebne. Że nie powinny posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli, które są jedynie siedliskami zarazków. Dziś społeczeństwo oczekuje od kobiety, że jeśli będzie pracować zawodowo i się rozwijać, pogodzi to bez problemu z obowiązkami gospodyni domowej i matki. I tu m.in. może się pojawiać niebezpieczeństwo przemocy ze strony mężczyzn, bo chodzi o to, jak „dobrze”, w ocenie partnera kobieta wywiązuje się ze stereotypowo narzuconej roli – wyjaśniała dr Tomaszewska.

Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku, przedstawiła diagnozę problemów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet na terenie miasta Płocka. Pokazała mocne i słabe strony miejskich działań w tym zakresie, ale również twarde dane. W 2015 roku w Płocku osoby doświadczające przemocy, to 229 kobiet i 31 mężczyzn (na podstawie Niebieskich kart). – Ogólnopolskie dane statystyczne się tu potwierdzają. Najczęściej przemocy doznają kobiety i to one głównie potrzebują pomocy. Kto najczęściej jest sprawcą przemocy? Tu Iwona Szkopek przedstawiła interesujące dane. – Okazuje się, że w 45 proc. przypadków sprawcą jest mąż, a nie, jak się stereotypowo przyjmuje, konkubent który jest sprawcą 14 proc. przypadków. Około 10 proc., to agresywny syn, 6 proc. – ojciec, a ponad 5 procent 5 proc. – były mąż – mówiła.

Szefowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej pokazywała, jak w Płocku pomaga się ofiarom przemocy. W Płocku działa wiele miejsc, w których mogą szukać pomocy. Działają grupy wsparcia, punkty konsultacyjne, poradnictwo prawne, blok terapeutyczny. Działają miejsca, gdzie osoby uciekające przed przemocą mogą szukać schronienia. To hostel MOPS-u, noclegowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, a także cztery mieszkania chronione dla ofiar przemocy domowej i ich brakuje najbardziej. Od 1 marca działa telefon zaufania dla ofiar przemocy. Pod numerem 660 434 220 można szukać pomocy, zarówno psychologicznej jak i prawnej – informowała.

Płock jest w trakcie prac nad nowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. – Cieszymy się, że powstało takie badanie i z pewnością wykorzystamy je do pisania naszego nowego programu – deklarowała Iwona Szopek.

Do końca kwietnia Antyprzemocowa Sieć Kobiet przygotuje wzorcowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotowany przez ekspertki i ekspertów zajmujących się w Polsce przemocą w rodzinie, z którego będą mogły skorzystać wszyscy.

Antyprzemocową Sieć Kobiet tworzą organizacje kobiece zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy i grupy nieformalne w całej Polsce. Jej celem jest budowa sieci ekspertek antyprzemocowych, a także przygotowanie wzorcowego antyprzemocowego programu i lobbowanie za zmianami w tym obszarze w instytucjach samorządowych. Sieć powstała na fali akcji przeciwko przemocy wobec kobiet One Billion Rising/Nazywam się Miliard, która na całym świecie organizowana jest od 2013 roku 14 lutego. Organizatorki akcji w całej Polsce spotkały się dwa lata temu w Feminotece i postanowiły, że chcą wykorzystać swój potencjał w lokalnych działaniach przeciwko przemocy wobec kobiet. – Nie chciałyśmy zmarnować tej energii, która corocznie wytwarza się przy okazji akcji OBR. Napisałyśmy projekt, uzyskałyśmy finansowanie i zaczęłyśmy działać – mówiła Monika Mioduszewska-Olszewska, płocka partnerka ASK.

Zdjęcie z akcji One Billion Rising/ Nazywam się Miliard w Płocku 14 lutego 2016 roku.

Konferencja „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów” została zorganizowana w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, realizowanego przez fundację Feminoteka w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

 

 

„Musimy być jak Merida – waleczni” – relacja z debaty o przemocy wobec kobiet w Toruniu

ask_logo– Wzorcowy program antyprzemocowy przygotowany w ramach państwa projektu, dołączę do rekomendacji wyników badań z realizacji działań  programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez NIK – zadeklarował Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, podczas debaty „O przemocy bez stereotypów. Analiza samorządowych programów przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego” organizowanej przez Nieformalną Grupę Inicjatywną z Bydgoszczy, fundację Feminoteka w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”, która odbyła się 8 marca w Toruniu.

Podczas debaty zaprezentowane zostały wyniki monitoringu lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy płci – tak ogólnopolskie, jak i z województwa kujawsko-pomorskiego.

–  Ponad 90% analizowanych programów nie uwzględnia faktu, że przemoc ma płeć i że przede wszystkim dotyka kobiet – mówiła Agnieszka Jeżak ze Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet, która analizowała programy antyprzemocowe z woj. kujawsko-pomorskiego. – Dotyczy to także poziomu naszego województwa. Zdarzają się programy, w których słowo „kobieta” w ogóle nie pada, a przecież wiadomo, wynika to ze wszystkich statystyk, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety.

Zwracała także uwagę na niski poziom analizowanych programów – zawarte w nim ogólniki, podkreślała, że brakuje w nich wskaźników pozwalających mierzyć skuteczność ich realizacji.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, potwierdził, że wyniki badania przeprowadzone w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet fundacji Feminoteka pokrywają się z badaniami z realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonych przez NIK. – Co prawda można powiedzieć, że nastąpił chociażby ponadstuprocentowy wzrost liczby programów korekcyjnych skierowanych do sprawców przemocy, ale to cały czas jest zaledwie 2-3%. I nie może mnie to satysfakcjonować – powiedział prezes NIK. – Chciałbym nam dodać odwagi, bo jest ona potrzebna w bardziej skutecznym działaniu w tym obszarze. Powinniśmy być jak Merida – bardziej waleczni – dodał.

Podkreślił, że istotne jest uczestniczenie osób na wysokich stanowiskach w tego typu wydarzeniach jak debata dotycząca przemocy w rodzinie.

– Sam zgłosiłem chęć uczestniczenia w niej. Wywołało to zdumienie wśród organizatorów, pytano mnie, czy na pewno dobry panel wybrałem – powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – To pokazuje, że cały czas temat przemocy nie jest traktowany na równi poważnie jak inne problemy społeczne.

Przedstawicielka i przedstawiciel lokalnych struktur samorządowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Beata Sulima, wojewódzki koordynatorka Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Adam Dudziak, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bydgoszczy) zwracali uwagę na skalę problemu, zgodzili się, że przemoc w ponad 80% w woj. kujawsko-pomorskim dotyczy kobiet, a także na trudności w działaniu zespołów interdyscyplinarnych, które wykonują swoją pracę za darmo. 

– Zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jedną z naszych rekomendacji – powiedział Prezes NIK. – Przeciwdziałanie przemocy bowiem należy traktować jak inwestycję, a nie koszt.

Na pytanie Joanny Piotrowskiej, prezeski Feminoteki, czy można liczyć, że NIK pomoże w rozpowszechnieniu wzorcowego programu antyprzemocowego przygotowywanego w ramach projektu ASK, Krzysztof Kwiatkowski odpowiedział: – Dołączę go do rekomendacji wyników badań z realizacji działań  programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonej przez NIK.

Debata była jednym z wydarzeń Welconomy Forum Gospodarcze w Toruniu, zorganizowała ją i poprowadziła Anna Wróblewska z Nieformalnej Grupy Inicjatywnej z Bydgoszczy, członkini Antyprzemocowej Sieci Kobiet (ASK).

Jak przyłączyć się do Antyprzemocowej Sieci Kobiet

Inne relacje z debaty:
Prezes NIK gościem forum gospodarczego w Toruniu (strona Najwyższej Izby Kontroli)
O raporcie dot. przemocy domowej w Rozmowie Dnia Radio PIK
O przemocy bez stereotypów w ramach Forum Gospodarczego (Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia)

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Płock: Debata „Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

Grupa Nieformalna One Billion Rising Płock, Fundacja Feminoteka i Antyprzemocowa Sieć Kobiet
zapraszają na konferencję

„Przemoc ma płeć. O przemocy bez stereotypów”

3 marca 2016 roku, godz. 9.30, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Misjonarska 22, Płock

ask_logo

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki ogólnopolskich badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wypracowane rekomendacje, które posłużą do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Program konferencji

09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.15 Przedstawienie projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” i idei ASK – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.15 – 10.30 Przedstawienie wyników monitoringu programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem wyników monitoringu lokalnego – Monika Mioduszewska-Olszewska, koordynatorka ASK w Płocku.
10.30 – 11.00 Dlaczego perspektywa płci w programach antyprzemocowych jest ważna? – Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.00 Wpływ stereotypów płciowych na stosowanie przemocy wobec kobiet – dr Liliana Tomaszewska
12.00 – 12.30 Diagnoza problemów w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet na terenie miasta Płocka – Iwona Szkopek, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku
12.30 – 12:50 Dyskusja
12:50 – 13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja pod adresem: http://tinyurl.com/zr824ec

Zdjęcie: Martha Dear

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Spotkanie u Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

Przedstawiciele i przedstawicielki Fundacji Akcja Demokracja i Fundacji Feminoteka 29 lutego.2016 roku spotkali się z Wojciechem Kaczmarczykiem, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie inicjatywy „Molestowaniu mówimy Nie!”

Podczas spotkania na ręce Pełnomocnika organizacje przekazaliśmy apel do władz Rzeczpospolitej Polskiej, aby wprowadzić do prawa ochronę przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych. Apel w ciągu pierwszych dwóch tygodni trwania akcji podpisało ponad 5000 osób.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wyniki badań m.in. Fundacji „Ster”, pokazujące dużą skalę tego problemu (ponad 52% badanych kobiet spotkało się z obraźliwymi uwagami dotyczących ciała lub seksualności również za pomocą SMS, emaili lub w Internecie, a 61% doświadczyło molestowania w formie obnażenia się w miejscu publicznym lub w innej sytuacji, w której kobieta sobie tego nie życzyła).

Minister Kaczmarczyk zgodził się, że molestowanie seksualne jest poważnym problemem społecznym i zadeklarował współpracę z organizacjami społecznymi w tym zakresie. Zadeklarował też, że kwestia molestowania seksualnego będzie jednym z tematów, którymi zajmie się grupa ekspercka, która ma zostać utworzona przy urzędzie pełnomocnika. Celem działań ma być zarówno pogłębienie wiedzy na temat tego zjawiska w polskim kontekście jak i wypracowania najlepszych metod przeciwdziałania i walki z nim.

Apel, będący wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Feminoteki, Hollaback! Polska, Polskiej Sieci Policjantek, „Tygodnika Powszechnego”, Miesięcznika „Znak” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, można podpisywać na  stronie akcjademokracja.pl/molestowanie.

Na zdjęciu (od lewej): Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka; Elżbieta Korolczuk, fundacja Akcja Demokracja, Piotr Trzaskowski, fundacja Akcja Demokracja

fot. Bogumił Kolmasiak / Akcja Demokracja CC BY 3.0.

TORUŃ: O przemocy bez stereotypów. Debata

ask_logoWe  wtorek 8 marca w godz. 11.00-12.30 jako jedno z wydarzeń w ramach Forum Gospodarczego w Toruniu – WELCONOMY Forum in Toruńo , dbędzie się panel dyskusyjny „O przemocy bez stereotypów. Analiza samorządowych programów przeciwdziałania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego”. Jest on organizowany przez Nieformalną Grupę Inicjatywną z Bydgoszczy, członkinię ogólnopolskiej Antyprzemocowej Sieci Kobiet.

 

Punkt wyjścia do dyskusji stanowi raport, będący wynikiem badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzonych w miesiącach lipiec-październik 2015 w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego przez fundację Feminoteka z 15 partnerkami z całej Polski. Badaniem objęto wszystkie 16 programów wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 gminnych. Łącznie przebadałyśmy 318 programów.

Skupimy się na analizie programów z naszego województwa ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy płci, ponieważ na przemoc w rodzinie i przemoc w związkach intymnych najbardziej narażone są kobiety i dziewczęta.

Debata odbędzie się w Hotelu Copernicus (ul. Bulwar Filadelfijski 11) w Toruniu, 8 marca w godz. 11.00-12.30

Moderatorka: Anna Wróblewska-Zawadzka, Nieformalna Grupa Inicjatywna, Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK)

Prelegentki i prelegenci:

 • Adam Dudziak, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Bydgoszczy
 • Agnieszka Jeżak, Antyprzemocowa Sieć Kobiet (ASK)
 • Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli
 • Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
 • Beata Sulima, Wojewódzki Koordynator Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podczas spotkania otrzymają Państwo egzemplarz raportu z analizy programów antyprzemocowych. Będziemy również debatować nad rekomendacjami dla samorządów oraz wzorcowym programem antyprzemocowym, który zostanie wypracowany na podstawie dobrych praktyk polskich i zagranicznych.

Udział w panelu jest bezpłatny. Natomiast uczestnictwo w całej konferencji WELCONOMY Forum in Toruń wymaga uiszczenia opłaty. Szczegóły znajdą Państwo na stronie http://www.welconomy.pl/ w zakładce „Rejestracja”.

Osoba do kontaktu:

Anna Wróblewska-Zawadzka, tel. 602297055, e-mail: [email protected]

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/987381071329669

Fot: Milosz1

Projekt realizowany przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami nieformalnymi z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Ruda Śląska – O przemocy bez stereotypów – relacja z debaty

Wyniki badań 318 programów antyprzemocowych z całego kraju były podstawą debaty „O przemocy bez stereotypów”, która odbyła się 15 lutego 2016 roku w rudzkim magistracie. Analizowano założenia i praktyczną realizację takich dokumentów oraz ich mocne i słabe strony. Wszystko po to, by wypracować rekomendacje do przygotowania wzorcowego programu antyprzemocowego.

Organizatorką spotkania była Ewa Chmielewska, partnerka projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet”. W debacie udział wzięli: Joanna Piotrowska – prezeska Feminoteki, Krystian Morys – dyrektor rudzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ewelina Sówka – Przewodnicząca Zespołu Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej, Małgorzata Zegan – dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, Mirosława Gamba – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Kudelko reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Krzysztof Piekarz – Komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej, Marek Partuś – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej , Małgorzata Hoszek – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Karina Kaczyńska z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Roman Aleksandrowicz – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez Joannę Piotrowską – prezeskę Feminoteki idei oraz działań zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet – ASK, następnie przedstawiony został raport z badań programów przeciwdziałania przemocy przez Ewę Chmielewską – regionalną partnerkę ASK.

– Naszym celem nie była ocena tego jak samorządy realizują programy antyprzemocowe, badałyśmy jedynie ich treść.  Interesowało nas między innymi to, czy programy  uwzględniają perspektywę płci, tzn. czy podają informację, że osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety a jej sprawcami mężczyźni. Niestety, większość programów nie uwzględnia nie tylko podziału na płeć ale też nie bierze pod uwagę innych grup społecznych jak np. dzieci czy osoby starsze. Programy te w przeważającej większości są bardzo ogólnikowe  – kierując swoją pomoc do wszystkich tak naprawdę nie trafiają do nikogo – mówiła Ewa Chmielewska, prowadząca debatę.

Kolejnym punktem spotkania było przybliżenie pracy zespołów odpowiedzialnych za realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Rudzie Śląskiej. Monika Kudelko, reprezentująca Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, opowiedziała jak w mieście wygląda stosowanie procedury „Niebieskie Karty” oraz z jakimi problemami spotykają się osoby odpowiedzialne za jej realizację.  Z kolei Małgorzata Zegan, dyrektorka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej  mówiła o możliwościach ośrodka, o formach pomocy dla kobiet oraz przedstawiła programy dla ofiar i sprawców przemocy, które są realizowane w mieście. Marek Partuś – zastępca Komendanta Straży Miejskiej opowiedział o prowadzonych przez siebie bezpłatnych warsztatach samoobrony dla kobiet.

Spotkanie pozwoliło wypracować trzy podstawowe wnioski:

 1. Konieczność przeprowadzenia dokładnej diagnozy, która powinna być podstawą programu antyprzemocowego w każdym mieście. W diagnozę warto inwestować, bo to dzięki niej działania będą skuteczne i efektywne – podkreśliła Joanna Piotrowska.
 2.  Kolejny postulat dotyczył powołania na poziomie miast osoby, która będzie koordynowała podejmowane działania.
 3. Przedstawiciele samorządowi zwrócili również uwagę na fakt, że wysokie wskaźniki w realizacji zadań związanych z przemocą często są błędnie interpretowane w statystykach – jako wzrost przestępczości w danym mieście i sygnał, że w mieście dzieje się coś złego. –Wręcz przeciwnie, to oznacza, że rośnie zaufanie do służb i instytucji – zauważyła Joanna Piotrowska. – To jest właśnie celem programów, żeby ludzie nie bali się mówić o przemocy i zauważone przypadki przemocy zgłaszali odpowiednim służbom – podsumowała

Podczas spotkania podkreślano również brak odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy antyprzemocowej oraz brak odpowiednich środków finansowych, które są przekazywane gminom na realizację nakładanych na nie obowiązków.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” prowadzonego przez fundację Feminoteka wraz z 15 partnerkami z całego kraju  z programu Obywatele dla Demokracji współfinansowanego z Funduszy EOG.

banernorweskie_batory