Tak dla bezpieczeństwa kobiet. Chcemy pełnej realizacji Konwencji Stambulskiej!

Podpisy pod petycją zbiera fundacja Feminoteka. Podpisując petycję zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

TREŚĆ PETYCJI

2015 roku Polska ratyfikowała Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (KONWENCJA STAMBULSKA). Mimo że od przyjęcia przez polskie władze wynikających z niej zobowiązań minęło już ponad pięć lat i wciąż nie wszystkie jej postanowienia zostały wprowadzone do krajowego prawa, coraz częściej pojawiają się głosy, by Konwencję wypowiedzieć.

Stanowczo się temu sprzeciwiamy!

Konwencja inspiruje do działania. Jest motorem zmian w reagowaniu na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Gdyby nie Konwencja w Polsce nie doszłoby do ważnych i wyczekiwanych zmian, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa tysiącom kobiet i dziewcząt w naszym kraju. Dzięki niej zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nie jest jedynie kwestią dobrej woli państwa, lecz obowiązkiem prawnym.

Zamiast zastanawiać się nad wypowiedzeniem Konwencji, domagamy się, by Polska wprowadziła kolejne niezbędne zmiany!

Miliony kobiet w Polsce nadal czekają m.in. na:

  • utworzenie łatwodostępnych wyspecjalizowanych ośrodków świadczących pomoc dla osób po przemocy seksualnej,
  • zmianę definicji gwałtu, tak by opierała się na braku świadomej i dobrowolnej zgody osoby doświadczającej przemocy,
  • wprowadzenie do kodeksu karnego zapisów o molestowaniu seksualnym,
  • ściganie przez polskie prawo przemocy ekonomicznej,
  • wprowadzenie do programów nauczania materiałów dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom, wzajemnego szacunku i rozwiązywania konfliktów w relacjach międzyludzkich bez użycia przemocy,
  • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji i służb, do których trafiają sprawy o przemoc

Polska musi wprowadzić do swojego prawa wszystkie instrumenty aktywnego zwalczania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, do których przyjęcia zobowiązała się ratyfikując Konwencję Stambulską.

Grafika: Matylda Damięcka

KONWENCJA STAMBULSKA jest wyjątkowym dokumentem. Uważana jest za złoty standard międzynarodowych aktów prawnych, ponieważ zbiera doświadczenia i dobre praktyki na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z całego świata.

KONWENCJA STAMBULSKA JEST JAK TARCZA

Dzięki niej

 

- gwałt zaczął być w Polsce ścigany z urzędu,

- osoby po gwałcie przesłuchiwane są tylko raz w specjalnych, przyjaznych pokojach w obecności psychologa,

- opracowano policyjne procedury pomocy osobom, które doznały przemocy seksualnej,

- możliwym stało się natychmiastowe odizolowanie sprawcy od ofiary,

- uruchomiony został całodobowy, ogólnopolski, finansowany przez państwo telefon dla osób doznających przemocy w rodzinie.

KONWENCJA:

przeciwdziała.

Konwencja zobowiązuje państwa do:
- organizowania kampanii podnoszących świadomość,
na temat różnych form przemocy wobec kobiet i dzieci,
- edukowania na temat równości płci, przemocy ze względu na płeć, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,
- prowadzenia szkoleń dla profesjonalistów pracujących z ofiarami lub sprawcami w zakresie rozpoznawania i reagowania na przemoc oraz kierowania odpowiednich spraw do odpowiednich instytucji.

chroni.

Konwencja zobowiązuje państwa do:
- informowania osób pokrzywdzonych o ich prawach oraz o tym, gdzie i jak uzyskać pomoc,
- zapewnienia specjalistycznych usług wsparcia dla kobiet, które doświadczyły przemocy,
- utworzenia centrów kryzysowych ds. gwałtu lub przemocy seksualnej.

ściga.

Konwencja zobowiązuje państwa do:
- prowadzenia dochodzenia i postępowań sądowych z szacunkiem dla pokrzywdzonych na wszystkich etapach i powstrzymania się od okazywania postaw, zachowań i praktyk, które obwiniają ofiary i powodują u nich dodatkowy stres,
- wprowadzenia prawa kryminalizującego przemoc fizyczną, psychiczną i seksualną, molestowanie seksualne, stalking, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, przymusową aborcję i przymusową sterylizację,
- zapewnienia, że kultura, tradycja lub tak zwany "honor" nie będą traktowane jako usprawiedliwienie dla przemocy,
- by organy ścigania natychmiast reagowały na wezwania o pomoc.

Strona powstała w ramach kampanii realizowanej przez Feminotekę w projekcie "Antyprzemocowa Sieć Kobiet" finansowanym z Programu Aktywni Obywatele - Program Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG oraz przy wsparciu finansowym Rady Europy. Poglądy wyrażone na stronie nie mogą być w żaden sposób traktowane jako odzwierciedlenie oficjalnej opinii Rady Europy.

KONTAKT:
Fundacja Feminoteka
Konrada Guderskiego 3/96 (klatka IV)
03-982 Warszawa
Tel. 695 223 184