TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

O przemocy bez stereotypów. Lokalne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie relacja z debaty w Głogowie

20 kwietnia 2016  w Głogowie odbyła się debata dotycząca zagadnień przeciwdziałania przemocy domowej w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet, którego Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest partnerem.  Jednym z celów tego spotkania było wypracowania lokalnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Debata została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, wzięło w niej udział około 30 osób, przedstawicieli/lek instytucji i organizacji zajmujących się problematyką przemocy. Zaproszono także przedstawicieli Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. W debacie uczestniczyła Bożena Kowalczykowska, Zastępca Prezydenta Głogowa oraz Beata Stachak –Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

W części wykładowej debaty zaprezentowano: zagadnienia teoretyczne związane ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet (dr Joanna Cichla), omówiona została praca gminnego zespołu interdyscyplinarnego (Przewodnicząca zespołu Justyna Baczyńska) oraz   zaprezentowane zostały wyniki badań lokalnych programów przeciwdziałania przemocy domowej z całej Polski, w tym również głogowskiego gminnego  programu           (dr Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie „Baba”).

W części warsztatowej wypracowywano rekomendacje do prowadzenia lokalnej polityki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które powinny znaleźć się w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy.

Przy wypracowywaniu uwzględniono 5 obszarów tematycznych:

 1. przemoc wobec kobiet,
 2. krzywdzenie dzieci,
 3. współpraca instytucji i organizacji
 4. edukacja społeczna
 5. profilaktyka

Uczestnicy i uczestniczki debaty wskazywali, jakie zagadnienia powinny być realizowane we wskazanych obszarach, a co za tym idzie, co powinno znaleźć się w gminnym  programie przeciwdziałania przemocy na lata 2017-2021.

Poniżej zestawienie rekomendacji, jakie wnieśli uczestnicy debaty do planowanego programu:

Profilaktyka

 • Edukacja w szkołach podstawowych, gimnazjach, warsztaty, prelekcje dotyczące zjawiska przemocy
 • Zwiększenie działań na rzecz młodzieży (tworzenie grup młodzieżowych)
 • Edukacja dla kobiet mogących doświadczać przemocy
 • Współpraca, wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami
 • Szkolenia dla szkół dotyczące zjawiska przemocy: rozpoznawanie, interwencja zasady postępowania
 • Informator o instytucjach pomocowych i aktualnej proponowanej ofercie
 • Szkoła dla rodziców i opiekunów ( zmiana formy i tematyki, oddziaływanie dla rodzin kierowanych przez sąd)
 • Kampanie społeczne mające na celu podniesienie świadomości osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz innych osób

EDUKACJA SPOŁECZNA

 • Edukacja służby zdrowia- propozycja wspólnych szkoleń.
 • Podpisanie porozumień lokalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy, np. ze służbą zdrowia
 • Kampanie społeczne, akcje profilaktyczne, spoty filmowe, oddziaływanie poprzez media społecznościowe  (przemoc ekonomiczna, zaniedbanie)
 • Debaty, edukacja w szkołach.
 • Informator o instytucjach pomocowych- jeden wspólny( aktualizowany raz w roku)
 • Łączenie edukacji z zakresu przeciwdziałania przemocy z obchodzeniem różnych dni- np. Dzień ojca, Dni Głogowa, W cieniu Kolegiaty, stoiska z informacjami o miejscach pomocy w sytuacji krzywdzenia
 • Informacje edukacyjne dla rodziców w dziennikach elektronicznych.
 • Spotkanie w celach edukacyjnych, zapraszanie do dyskusji, do wspólnych działań księży, lekarzy.
 • Wykorzystanie instytucji kościelnych do działań edukacyjnych

Temat: krzywdzenie dzieci.

 • zajęcia edukacyjne w szkołach na temat praw człowieka, praw dziecka
 • zajęcia edukacyjne o tematyce prawnej dla dzieci
 • szkolenia z zakresu kompetencji wychowawczych dla rodziców w żłobkach i przedszkolach
 • szkolenia kadry szkolnej, nie tylko pedagogicznej uwrażliwiające na zjawisko krzywdzenia dzieci i zasad postępowania w przypadku ujawnienia
 • kampanie społeczne
 • sprawna interwencja kryzysowa
 • psychiatra dziecięcy w mieście
 • oferta terapii rodzinnej
 • ujednolicona procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dzieci
 • wykaz placówek pomocowych wraz z aktualną ofertą

Współpraca instytucji i organizacji.

 • Wykaz instytucji i organizacji z pełną informacją o możliwości kontaktu i współpracy.
 • Informacja o zakresie możliwej pomocy, form usługi jakie dana instytucja/organizacja może świadczyć na rzecz rodzin doświadczających przemocy.
 • Wyznaczenie osoby pierwszego kontaktu z instytucji/organizacji –koordynator, zakres kompetencji.
 • Skuteczny przepływ informacji pomiędzy instytucjami/organizacjami m.in. telefoniczny, emailowy.
 • Wspólne spotkania przedstawicieli instytucji/organizacji – szkolenia, warsztaty, analiza podejmowanych działań i sytuacji w mieście
 • cykliczne, obligatoryjne raz w kwartale, spotkania przedstawicieli/osób kontaktowych/koordynatorów z instytucji i organizacji.
 • Monitorowanie realizacji programu m.in. poprzez organizowane przez Gminę spotkań instytucji i organizacji realizujących program.
 • Wspólne działania profilaktyczne, działania interdyscyplinarne, działania oddolne.
 • Opracowanie standardów i procedur współpracy – jak postępować z ofiarą przemocy interdyscyplinarnie (instytucje i organizacje) – wypracowanie ścieżek współpracy.
 • Diagnoza zasobów.
 • Wykorzystanie Rady Pożytku Publicznego do promocji działań organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
 • zlecanie zadań organizacjom pozarządowym

Przemoc wobec kobiet

 • definicje przemocy, rodzaje, konsekwencje, cykl przemocy (przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych)
 • charakterystyka osobowościowa osób doznających przemocy i stosujących przemoc
 • uwarunkowanie przemocy w rodzinie (stereotypy, mity)
 • prawna ochrona kobiet przed przemocą w Polsce
 • formy pomocy /zasoby instytucjonalne z uwzględnieniem organizacji pozarządowych/
 • konkretne miejsca, gdzie może uzyskać pomoc osoba doświadczająca przemocy, wykaz instytucji.
 • Interwencyjna pomoc psychologiczna dla ofiary
 • bezpłatna terapia
 • grupy wsparcia dla doznających przemocy zlokalizowane w różnych instytucjach
 • superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy

Ponadto w  podsumowaniu debaty  i dyskusji wskazano na ważność następujących zagadnień ważnych z punktu widzenia realizacji Programu oraz przeciwdziałania przemocy w Gminie Miejskiej Głogów:

 • współpraca z wymiarem sprawiedliwości,
 • monitoring następujących zagadnień: liczba przyznanych pełnomocników osób pokrzywdzonych, liczba zakazów zbliżania się  sprawcy do pokrzywdzonych, liczba nakazów opuszczenia mieszkania,
 • konieczność etatu dla osoby obsługującej zespół interdyscyplinarny,
 • monitoring wydanych środków przez Gminę Miejską na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Jaką część finansów przeznacza się w tym zakresie na instytucje samorządowe, a jaką na organizacje pozarządowe?
 • Zespół interdyscyplinarny powinien składać się z kierowników placówek, a nie jego pracowników, natomiast w grupie roboczej powinni być specjaliści.

Debata odbyła się w ramach projektu „Antyprzemocowa Sieć Kobiet” realizowanego był przez fundację Feminoteka w partnerstwie z 15 organizacjami i grupami z całej Polski w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” przy wsparciu finansowym Funduszy EOG.

banernorweskie_batory

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to