TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Fundacja Autonomia wygrała z MRPiPS!

Umorzono postępowanie rzekomego wykorzystania dotacji przyznanej Fundacji Autonomia niezgodnie z przeznaczeniem – poinformowała fundacja.

„Z jednej strony – powinnyśmy się cieszyć – Autonomia nie jest już zobowiązana do zwrotu części wykorzystanych środków. Z drugiej strony – nie ma się z czego cieszyć – dobre imię fundacji zostało nadwyrężone, potrzebny i bardzo wysoko oceniony przez zatrudnionych przez Ministerstwo ekspertów projekt został w połowie realizacji przerwany i praktycznie nie ma szans na jego przywrócenie – czytamy w informacji od fundacji.

Ponadto zarzuty wobec Autonomii nie zostały w jednoznaczny sposób oddalone (nie uznano, że były bezpodstawne i oparte na fałszywych przesłankach, pismo o rozwiązaniu umowy przytaczało nieprawdziwe informacje), a praktyki wykraczające poza przepisy dotyczące kontroli w administracji publicznej i umowę między MRPiPS a Autonomią – nie zostały uznane za nieprawidłowe.

Sposób, w jaki doszło do odebrania dotacji Autonomii stanowi precedens. Np. nazwanie kontroli „monitoringiem” dało MRPiPS-owi możliwość ominięcia zawartych w umowie i prawie procedur, które gwarantować mają sprawiedliwe i rzetelne postępowanie w przypadku sporów dotyczących realizacji umowy. Żadna organizacja – mimo działania zgodnie z umową, przepisami i prawem, korzystając z publicznych pieniędzy, nie może się czuć pewnie i bezpiecznie.

Autonomia zwraca też uwagę na fakt, że  takie działania ze strony instytucji publicznych mogą prowadzić do paraliżowania aktywności „niewygodnych” organizacji, a tym samym osłabiać społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne mechanizmy.

„Organizacja, która otrzymuje dotację na realizację zadnia publicznego musi się spodziewać, że w każdym momencie realizacji zadania, może ono zostać bezpodstawnie przerwane. Zleceniodawca bez dowodów może żądać zwrotu wykorzystanych środków i zablokować realizację projektu.

Łatwo sobie wyobrazić, że tego rodzaju praktyki mogą być intencjonalnie wykorzystywane, po to by stawiać organizacje w bardzo trudnej sytuacji finansowej (np. konieczność zwrotu kilkudziesięciu tysięcy złotych) lub wręcz zmuszać do ich likwidacji” – pisze Autonomia.  „Może to oczywiście powstrzymywać od aplikowania o dotacje na realizację zadań publicznych ze środków dystrybuowanych przez instytucje publiczne te organizacje, które zajmują się realizowaniem istotnych społecznie zadań, takich jak przeciwdziałanie przemocy, przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona praw człowieka i demokracji, czyli działań zgodnych z prawem i rekomendacjami – zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi, ale nie popieranych przez aktualnie rządzącą partię.”

Dla takich organizacji jak Autonomia, oznacza to w praktyce niemożność korzystania ze środków publicznych – krajowych i zagranicznych, o których przyznawaniu decydują polskie instytucje publiczne!

Dlatego Autonomia apeluje do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które współpracują z administracją publiczną i korzystają ze środków publicznych o zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób są skonstruowane umowy dotacyjne na realizację zadań zleconych. Być może potrzebny jest wspólny postulat zmian w umowach, by nie powtórzyły się takie sytuacje jak nasza.

Autonomia z całym przekonaniem podkreśla jednocześnie, że to po stronie państwa (Polski) leży pozytywny obowiązek zapobiegania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy. To państwo dysponuje środkami publicznymi (naszymi pieniędzmi) i jest zobowiązane do przeznaczania ich m.in. na ochronę swoich obywatelek (i innych osób mieszkających w Polsce) przed przemocą. Nie ustaniemy w żądaniu, by eksperckie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które kompetentnie i rzetelnie zajmują się od lat takimi działaniami, np. Fundacja Dajemy Dzieciom SiłęCentrum Praw Kobiet i inne, nie były pozbawiane dostępu do tych środków. A tak się dzieje od dwóch lat m.in. z pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Nie godzimy się na to, by państwo polskie pozbawiało ofiary ochrony i pomocy. Żeby pozbawiało dziewczynki i chłopców takiej edukacji, która ograniczy przemoc ze względu na płeć. To jest łamanie polskiego prawa, w tym podstawowych praw i wolności człowieka. To jest działanie państwa polskiego przeciwko kobietom i dzieciom (jako najczęstszym ofiarom przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej).

Fundacja Autonomia
Kraków, 28.02.2018

Kraków: Konferencja „Siła, odwaga, solidarność”

Fundacja Autonomia zaprasza na konferencję:

Siła, odwaga, solidarność – jak włączyć perspektywę empowerment do działań i programów ochrony przed przemocą i dyskryminacją

15-16 kwietnia, Kraków

ZGŁOSZENIA DO  1 kwietnia 2016 r.

Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH

Patronaty honorowe:
Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
prof. Małgorzata Fuszara – b. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania,
Wojewoda Małopolski

Autonomia wraz z organizacjami partnerskimi zaprasza na pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą przeciwdziałania przemocy, które opiera się na koncepcji empowerment i uwzględnia perspektywę płci społeczno-kulturowej.

Jeśli pracuje Pani/Pan w placówce edukacyjnej, instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, mediach lub działa w organizacji społeczeństwa obywatelskiego – ta konferencja jest do Pani/Pana adresowana.

Czym są siła, odwaga i solidarność w przeciwstawianiu się przemocy ze względu na płeć? Jaką rolę mogą odgrywać w naszych działaniach?

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia wyrasta z przekonania, że dla skuteczniejszego przeciwstawiania się przemocy konieczne są m.in. działania podnoszące świadomość i wiedzę na temat społecznego, a nie indywidualnego charakteru przemocy oraz budowania poczucia społecznej solidarności w zapobieganiu i reagowaniu na przemoc. Koncentruje się także na wzmocnieniu osób z grup narażonych na masowe naruszenia ich praw – kobiet i dziewcząt, w szczególności z grup mniejszościowych. Kierowane do nich działania polegają na wzmacnianiu ich głosu, kompetencji w wyrażaniu stanowisk i opinii, zwiększaniu decyzyjności i możliwości wpływu, podnoszeniu świadomość praw .

Perspektywa empowerment/upełnomocnienia daje możliwość pogłębionej refleksji nad językiem i myśleniem o osobach, których prawa, integralność fizyczna, psychiczna i bezpieczeństwo są systematycznie naruszane. To nie „same sobie winne, bezradne, bezbronne, słabe i roszczeniowe ofiary”, ale osoby atakowane – za ogromnym przyzwoleniem społecznym – które stosują dostępne strategie zapewniania sobie bezpieczeństwa oraz są aktywne, domagając się ochrony i poszanowania prawa.

W trakcie konferencji osoby uczestniczące będą miały okazję do aktywnego, opartego na dialogu:

• podniesienia wiedzy na temat tego czym jest lub może być empowerment/upełnomocnienie, a także jakie przepisy obligują do podejmowania takich działań;
• poznania narzędzi empowermentowych wykorzystywanych w przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji: WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt (osób socjalizowanych do roli kobiety), teatr zaangażowany w tym Teatr Forum, herstoria, edukacja emancypacyjna (warsztaty prawne, psychologiczne, muzyczne, aktywistyczne) i in.;
• dyskusji nad tym w jaki sposób mogą wykorzystać te narzędzia w swojej codziennej pracy;
• udziału w konsultacjach publikacji poświęconej empowermentowi/upełnomocnieniu w przeciwdziałaniu przemocy oraz planowaniu działań zmierzających do zwiększenia skuteczności programów przeciwdziałania przemocy, realizowanych m.in. przez instytucje publiczne, placówki edukacyjne.

Spotykamy się w dniach 15-16 kwietnia 2016 w Krakowie. Plenarna część konferencji odbędzie się w Jewish Community Centre, ul. Miodowa 24. Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

W drugim dniu konferencji planujemy wyłącznie warsztatowe prezentacje metody WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt.

Nie mamy możliwości zaoferowania zwrotów kosztów podróży wszystkim osobom ani pokrycia kosztów noclegów. Jeżeli uniemożliwia to Pani/Panu udział w konferencji, prosimy o kontakt (w szczególnych przypadkach przewidujemy częściowe dofinansowanie).

W razie zapotrzebowania, zapewniamy tłumaczenie z/na Polski Język Migowy oraz dofinansowanie do opieki nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Termin zgłoszeń upływa 1 kwietnia 2016 r.
Informacji związanych w organizacją konferencji udziela Zofia Noworól pod adresem e-mail [email protected]l.
Udział w konferencji wymaga rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy:http://goo.gl/forms/LmJRgsPhHH.

Szczegółowy program wkrótce na stronie www.autonomia.org.pl. Program konferencji zostanie także przesłany wszystkim osobom, które zgłoszą się za pomocą formularza.

Liczba miejsc ograniczona (80 osób).

Konferencja realizowana jest w ramach projektów „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” (Program Obywatele dla Demokracji, finansowany z funduszy EOG) oraz „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć“ (finansowany ze środków Funduszu Małych Grantów, Program PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014).

Organizacjami partnerskimi są Fundacja Pozytywnych Zmian, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo oraz Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

Serdecznie dziękujemy Jewish Community Centre za bezpłatne udostępnienie sali.

Patronaty i matronaty medialne: pismo feministyczne Zadra, Radio TOK FM – Pierwsze Radio Informacyjne oraz portal ngo.pl.