TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Szczyt ONZ: Światowi liderzy zobowiązują się położyć kres dyskryminacji ze względu na płeć

W dwudziestą rocznicę IV Światowej konferencji w sprawie kobiet w Pekinie, liderzy z całego świata spotkali się w Nowym Jorku, aby przedyskutować konkretne i wymierne strategie mające na celu wyeliminowanie dyskryminacji kobiet.

PressRelease-GlobalLeadersMeeting-20150927-675x450-605x403Projekty zostały ogłoszone i ocenione przez ponad osiemdziesięciu światowych przywódców podczas weekendowego Spotkania światowych liderów ws. równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet: zobowiązanie do działania w ramach szczytu współorganizowanego przez ONZ i Chiny. Przedstawiciele krajów zobowiązali się do podjęcia indywidualnie dobranych, namacalnych i realistycznych kroków w kierunku wspierania równouprawnienia płci. Prezydent Malawi Arthur Mutharika ogłosił projekt stworzenia budżetu uwzględniającego i popierającego równouprawnienie płci; wykorzystanie kampanii HeForShe byłoby jedną ze strategii realizacji tego celu. Premier Afganistanu Abdullah Abdullah obiecał utrzymanie poziomu zaangażowania w ramach Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich przejawów dyskryminacji kobiet. Data szczytu zbiegła się z datą demonstracji, podczas których domagano się, uwolnienia dwudziestu kobiet więzionych w rożnych krajach (w tym w Chinach) z powodu feministycznych poglądów.

Najbardziej prominentni liderzy świata biorą osobistą odpowiedzialność za swoje zaangażowanie w pracę na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet, powiedziała podsekretarz generalny i dyrektorka wykonawcza ONZ Kobiet Phumzile Mlambo-Ngcuka. Teraz świat spogląda na nich, by poprowadzili przełomowe akcje, które zapewnią i utrzymają realizację planu. Dzisiaj robimy pierwszy zdecydowany krok ku 25 września 2030r.

W marcu Fundacja Clintona opublikowała raport No ceiling pokazujący dane nt. aktywności kobiet i dziewczynek na całym świecie w ciągu 20 lat, które minęły od IV Światowej konferencji nt. kobiet w Pekinie, gdzie w Deklaracji i Platformie Działania sprawom kobiet i dziewczynek nadano status priorytu. W 14. przełomowym założeniu platformy zadeklarowano, że „Prawa kobiet są prawami człowieka”, dając podstawę rządom na całym świecie do wdrażania planów aktywizujących kobiety i dziewczynki. W wielu aspektach raport pokazał znaczna poprawę, np. drastyczny spadek wskaźnika śmiertelności okołoporodowej matek, ale ujawnił także ogromne luki, które muszą być zmniejszone, oraz postęp, który trzeba osiągnąć – na przykład tylko 22% parlamentarzystów na świecie to kobiety, a jedna na cztery dziewczynki wychodzi za mąż przed osiemnastymi urodzinami.

***

tłum. Agnieszka Wojtczyk

oryg. i źródło ilustracji – http://feminist.org/blog/index.php/2015/09/28/world-leaders-commit-to-ending-gender-discrimination-at-un-summit/

Okrągły stół nt. zaleceń Komitetu CEDAW dotyczacych przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Koalicja na rzecz CEDAW oraz Stowarzyszenie Koalicja Karat zapraszają na  spotkanie „okrągłego stołu” na temat zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej.

Zgłoszenia do 29 maja, tel. (0 22) 20 98 406, e-mail: [email protected]    

2 czerwca 2015 r., godz. 10.30 – 15.00 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25, Warszawa

Spotkanie, objęte matronatem Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, organizowane jest przez Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego celem jest ocena możliwości oraz strategii wdrożenia zaleceń dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej, zawartych w Uwagach końcowych Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Komitet CEDAW) z dnia 7 listopada 2014 r. w pkt. 24-25 (harmonizacja legislacji z konwencją stambulską, przyjęcie kompleksowej strategii zapobiegania i eliminacji wszelkich form przemocy, zapewnienie efektywności przyjętych środków ochrony i odpowiedniego wsparcia ofiarom) oraz w pkt. 22-23 wyrażających potrzebę likwidacji stereotypów dotyczących płci.

Podczas spotkania uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z zamierzeniami resortów i instytucji odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za realizację zaleceń Komitetu CEDAW. W związku z tym, w programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli lub przedstawicielek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Skuteczne zapobieganie przemocy, udzielanie pomocy jej ofiarom oraz stosowanie odpowiednich sankcji wobec sprawców, wymaga współdziałania wielu instytucji publicznych i aktorów społecznych. Z tego względu w spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele i przedstawicielki innych ministerstw i urzędów, które mogą mieć wpływ na efektywność działań, np. poprzez usprawnienie systemu gromadzenia i analizowania danych lub rozpoznawanie i sygnalizowanie potrzeb.  Część dyskusyjna spotkania umożliwi wymianę uwag, komentarzy i postulatów służących m.in. uwzględnieniu w planach prac rządu związanych z realizacją zaleceń Komitetu CEDAW potrzeb kobiet i dziewcząt z grup szczególnie narażonych na dyskryminację (np. kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet pochodzących z mniejszości etnicznych, kobiet LBTI, kobiet żyjących w ubóstwie, kobiet z obszarów wiejskich).

PROGRAM

10.30 Powitanie i słowo wstępne organizatorów spotkania

Prowadzenie spotkania: Ewa Rutkowska, TEA i Feminoteka

10.40 Wprowadzenie: Zalecenia Komitetu CEDAW dotyczące przemocy wobec kobiet Anna Dzierzgowska, Feminoteka, Społeczny Monitor Edukacji

11.00 Informacja RPO jako niezależnego organu ds. równego traktowania o działaniach w związku zaleceniami Komitetu CEDAW Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

11.15 Wystąpienia w sprawie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW:

– Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (25 min.)

– Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości (20 min.)

– Informacja Prokuratury Generalnej (15 min.)

– Informacja Komendy Głównej Policji (15 min.)

– Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej (10 min.)

12.40 Przerwa

13.00 Komentarz, cz. I: Realizacja zaleceń Komitetu CEDAW w świetle uzyskanych informacji Joanna Piotrowska, Feminoteka

13.15 Komentarz, cz. II: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, diagnozowanie zjawiska i potrzeb z perspektywy płci  prof. Beata Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski

13.30 Informacja o podjętych oraz planowanych działaniach rządu w związku z Uwagami końcowymi Komitetu CEDAW  prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

13.45 Dyskusja: pytania i odpowiedzi, propozycje rozwiązań, postulaty

14.50 Podsumowanie spotkania

15.00 Lunch

WARSZAWA, Sejm. Debata: Konwencja CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO

Sejm2Parlamentarny Zespół Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Koalicja na rzecz CEDAW zapraszają serdecznie na debatę CEDAW i co dalej? Rola rządu, parlamentu i RPO w realizacji zaleceń Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Termin: 17 grudnia 2014 roku, godz. 10.30-13.30. Miejsce: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, budynek G, sala 25. 

Debata będzie poświęcona perspektywom realizacji zaleceń Komitetu CEDAW adresowanych do polskiego rządu. Rekomendacje, ogłoszone przez Komitet 7 listopada br., mają służyć lepszemu wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, jednego z najważniejszych instrumentów ochrony praw kobiet, który Polska ratyfikowała w 1980 roku. Polski rząd sprawozdawał się z wykonania konwencji w październiku br.

Komitet zalecił m.in. bezzwłoczną ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, wprowadzenie suwaka na listach wyborczych, wzmocnienie kompetencji Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, ograniczenie stosowania klauzuli sumienia, wprowadzenie środków szczególnych w celu likwidacji dyskryminacji kobiet romskich, kobiet z niepełnosprawnościami. Zalecenia dotyczą także obszaru edukacji i rynku pracy, walki ze stereotypami, które utrwalają gorszą sytuację kobiet. Po raz pierwszy w swoich rekomendacjach Komitet CEDAW podkreślił istotną rolę parlamentu we wdrażaniu postanowień Konwencji CEDAW.

Do debaty zaprosiliśmy posłów i posłanki, przedstawicielki Parlamentarnej Grupy Kobiet, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzatę Fuszarę, Magdalenę Kuruś, przedstwicielkę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

PROGRAM:

10.30-10.40 – Powitanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

10.40-10.50 – Powitanie: Aleksandra Solik, koordynatorka Koalicji na rzecz CEDAW

10.50-11.05 – Rekomendacje na rzecz instytucjonalnych mechanizmów na rzecz równości płci i wzmocnienia polityki antydyskryminacyjnej: Zofia Jabłońska, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

11.05-11.20 – Rekomendacje w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet: Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka

11.20-11.35 – Rekomendacje w zakresie zdrowia: Aleksandra Solik, Koalicja KARAT

11.35-11.50 – Rekomendacje dotyczące ekonomii i rynku pracy: Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

11.50-12.05 – Rola Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania

12.05-12.20 – Rola Rzecznika Praw Obywatelskich we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW: Magdalena Kuruś, Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

12.20-12.50 – Rola parlamentu we wdrażaniu zaleceń Komitetu CEDAW:

Wypowiedzi posłanek i posłów Parlamentarnej Grupy Kobiet, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

12.50-13.20 – dyskusja

13.20-13.30 – podsumowanie: Anna Grodzka, posłanka na Sejm RP, Partia Zieloni, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Równości Kobiet i Mężczyzn

 

grafika: KpalionCC BY-SA 3.0

Polska na dywaniku przed Komitetem CEDAW

koalicjacedaw_genewa– Jest taka zasada, że Komitet CEDAW zaczyna zawsze ocenę sprawozdającego się  rządu od pochwał. Polska delegacja rządowa po raz kolejny  otrzymała pochwałę za liczne zawsze uczestnictwo w posiedzeniu – w tym roku uczestniczyło 18 osób. I właściwie na tym pochwały się zakończyły – mówiła  Krystyna Kacpura, szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny podczas konferencji prasowej podsumowującej sprawozdanie Polski z realizacji zasady równości przed Komitetem CEDAW (Komitet na rzecz Likwidacji  Wszelkich Form Dyskryminacji wobec Kobiet), w której uczestniczyły także przedstawicielki Koalicji na rzecz CEDAW.

Rząd polski sprawozdawał się z wykonania konwencji ONZ za lata 2002-2010. Zrobił to z czteroletnim opóźnieniem.

Zdaniem przedstawicielek Koalicji CEDAW rząd podczas odpowiadania na pytania Komitetu „po prostu się osmieszał. Poniżej cytujemy niektóre odpowiedzi przedstawicielek/ przedstawicieli rządu:

1. Dlaczego Polska nie bada przypadków aborcji przeprowadzanych poza Ustawą o planowaniu rodziny?

Odpowiedź rządu: Polska nie może badać przykładów łamania prawa.

Komitet ostro na tę odpowiedź zareagował, sugerując wprost zlecenie takiego badania odrębnej instytucji i sfinansowanie go.

2. Dlaczego nie są refundowane środki nowoczesnej antykoncepcji?

Odpowiedź rządu:  Antykoncepcja w Polsce nie jest refundowana, ponieważ firmy farmaceutyczne nie wyrażają zainteresowania i nie składają wniosków, więc ministerstwo zdrowia nic nie może zrobić.

3. Czy restrykcyjna ustawa antyaborcyjna zostanie zliberalizowana?

Odpowiedź rządu: Rząd nie prowadzi prac w tym zakresie. Ale „kilkakrotnie były podjęte próby zaostrzenia ustawy, tylko, niestety, nie zakończyły się sukcesem”.

4. Jak rząd Polski reaguje na agresywną kampanię Kościoła katolickiego przeciwko tzw. ideologii gender

Odpowiedź rządu: Nie jest to jakaś szczególna, polska specyfika. Podobne dyskusje toczą się w innych krajach europejskich. Listy biskupów z Hiszpanii i Włoszech zostały sformułowane nawet w ostrzejszym tonie niż list biskupów z Polski. istnieje szansa, że ta debata przyczyni się do spopularyzowania w Polsce problematyki równości płci i gender studies.

5. Dlaczego w szkolnictwie zawodowym jest zjawisko segregacji ze względu na płeć, tzn. że jedne szkoły wybierają tylko dziewczynki, a drugie tylko chłopcy, co w efekcie prowadzi do feminizacji i maskulinizacji określonych zawodów.

Odpowiedź rządu: Dzieci/ młodzież mogą swobodnie wybierać naukę danego zawodu, nie ma tu żadnych ograniczeń. Rząd jednak nie dostrzega, że może mieć to związek ze stereotypami płciowymi i że w związku z tym potrzebne są kampanie, działania, żeby to zmienić i zachęcać dziewczynki do wyboru zawodów technicznych.

6. Jak wygląda kwestia edukacji seksualnej w szkole i dlaczego zajęcia z wychowania do życia w rodzinie prowadzą katecheci?

Odpowiedź rządu: Zajęcia są prowadzone na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i pełnoletnich uczniów i uczennic i w uzgodnieniu z nimi.

To tylko wybrane pytania i odpowiedzi rządu. Pełną relację oraz rekomendacje Komitetu dla polskiego rządu zamieścimy wkrótce.

Koalicja na rzecz CEDAW zrzesza 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet (w Koalicji jest również fundacja Feminoteka, która przygotowała raport alternatywny dot. przemocy wobec kobiet) . Na  59. sesję Komitetu CEDAW przygotowały one alternatywny do rządowego raport. W stanowisku przedstawionym podczas nieformalnej sesji z Komitetem CEDAW przedstawiły trzy najważniejsze aspekty: kwestie stereotypów płciowych oraz sytuacje kobiet szczególnie narażonych na dyskryminacje, problem zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz mechanizmów instytucjonalnych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i promowania zasady równego traktowania. Podczas spotkania omawiano również wpływ Kościoła Katolickiego na edukację i stanowienie prawa, ochronę przed dyskryminacją w innych obszarach niż rynek pracy, dostęp do antykoncepcji, edukacji seksualnej i aborcji, dysproporcję w zarobkach kobiet i mężczyzn.

Na zdjęciu: przedstawicielki Koalicji na rzecz CEDAW uczestniczące w 59. posiedzeniu Komitetu. Od lewej: Anna dzierzgowska (fundacja Feminoteka), Agnieszka Grzybek (Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „Ster”), Zofia Jabłońska (KPH), Karolina Więckiewicz (Federacja na rzecz kobiet i Planowania Rodziny), Aleksandra Solik (Koalicja KARAT), Martyna Łysakiewicz (fundacja Trans-Fuzja).

WARSZAWA. Konferencja prasowa: Rząd na dywaniku ONZ w sprawie równości płci

Rząd Ewy Kopacz

Koalicja na rzecz CEDAW i Koalicja KARAT zapraszają na konferencję prasową Rząd na dywaniku ONZ w sprawie równości płci poświęconą  59. Sesji Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW). Konferencja odbędzie się 23 października o godz. 12.00 w siedzibie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ul. Nowolipie 13/15.

Podczas konferencji członkinie Koalicji na rzecz CEDAW, które uczestniczyły w Sesji przedstawią:
– raport alternatywny i stanowisko Koalicji wygłoszone podczas Sesji,
– komentarz do sprawozdania polskiego rządu,
– informacje na temat dalszych planowanych działań  Koalicji na rzecz CEDAW.

W konferencji udział wezmą:

  • Agnieszka Grzybek, Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji „STER”
  • Martyna Łysakiewicz, Fundacja Trans-Fuzja
  • Aleksandra Solik, Stowarzyszenie Koalicja KARAT
  • Karolina Więckiewicz, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Moderacja:
Krystyna Kacpura,
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

fot.: PAP/Radek Pietruszka