TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Konferencje regionalne na temat przeciwdziałania przemocy

Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wraz z Minister Elżbietą Seredyn, we współpracy z wojewodami, organizują w każdym województwie konferencję na temat planowanych działań rządu w kwestii zapobiegania przemocy w rodzinie i ze względu na płeć. Konferencje mają być elementem szerszych konsultacji dotyczących zmian w obszarze zwalczania przemocy. Organizatorki zachęcają do zgłaszania swojego udziału w wydarzeniach.

Szczegółowe informacje o miejscach i terminach konferencji

Konferencja „Dość mitów. Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty przemocy seksualnej”

Queerowe Centrum Społeczne i Fundacja im. Heinricha Boella serdecznie zapraszają na konferencję „. „Dość mitów. Psychologiczne, kulturowe i prawne aspekty przemocy seksualnej”. Rozmawiać będziemy o tym, co jest źródłem socjobiologicznych uzasadnień przemocy seksualnej? Jak przełamać społeczne tabu i stereotypy stygmatyzujące kobiety? Jak wyraża się aktywizm antyprzemocowy? Jak prawo, media, instytucje publiczne i pozarządowe traktuje sprawców i ofiary? Będziemy też mówić o skali przestępstw w Polsce oraz najlepszych praktykach prewencji i pomocy.

11.05 (sobota), gody. 11.30, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Al. Niepodległości 22, Warszawa

Program konferencji:

11:30-13:00 Panel I 

Mechanizmy powstawania przemocy, skutki psychologiczne u ofiar i sprawców, wnioski z pracy w telefonie zaufania/prowadzenia warsztatów dla kobiet (doświadczenia kobiet), biologia a przemoc seksualna, społeczne tabu, źródła stereotypów stygmatyzujących kobiety – moderuje Roman Kurkiewicz, Collegium Civitas

 • dr Maria Pawłowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Joanna Piotrowska, Fundacja Feminoteka
 • Sergio de Arana, portal natemat.pl, grupa społeczna „Mamy dość!”
 • Agnieszka Olszewska, „Niebieska Linia”

  13:00-13:30 – Przerwa lunchowa

  13:30-15:00 – Panel II

  Statystyki dot. molestowania, edukacja, przekaz medialny, podnoszenie świadomości, przeciwdziałanie gwałtom (organizacje pozarządowe, rząd), samoobrona kobiet, aktywizm antyprzemocowy, idea Hollaback!, perspektywy dla Polski – moderuje Agnieszka Weseli, Kolektyw UFA

 • dr Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Krytyka Polityczna
 • dr Joanna Roszak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ruch Hollaback! Polska
 • Anna Wolska, Kobieca Szkoła Sztuk Walki „Wing Tsun”
 • Natalia Broniarczyk, Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”
 • Łukasz Wójcicki, grupa „Mężczyźni mogą zatrzymać przemoc wobec kobiet”

  15:00-15:30 – Przerwa kawowa

  15:30 – 17:00 – Panel III

  Skala przestępstw seksualnych, sytuacja prawna (definicje gwałtu i przemocy seksualnej, gwarantowane formy pomocy ofiarom, kary), procedury postępowania z ofiarami gwałtów, możliwe rozwiązania na rzecz przeciwdziałania przemocy i skuteczniejszego odstraszania potencjalnych sprawców, dobre praktyki ustawodawcze, formy pomocy dla ofiar, prewencja – moderuje Marta Konarzewska, Krytyka Polityczna

 • Prof. Eleonora Zielińska, Wydział Prawa i Administracji UW (tbc)
 • Karolina Kędziora, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, IBL PAN
 • Anna Grzywacz, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Zofia Nawrocka, autorka książki „Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu”
 • Anna Tomczyk, Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

  Strona wydarzenia na Facebooku
  Fanpage „Razem Przeciw Przemocy Seksualnej” 
  Strona kampanii „Nie znaczy nie”

  Matronaty i patronaty sprawują: 
  Fundacja Feminoteka, Ruch Hollaback! Polska, Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW, Gender Mainstreaming. Podyplomowe Studia IBL PAN, Queer UW, Krytyka Polityczna, Kolektyw UFA, Stowarzyszenie bez!miar, Fundacja Trans-Fuzja, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Kobieca Szkoła Sztuk Walki „Wing Tsun”, Maria Magdalena, Centralny Dom Qultury.

Jak prawo chroni migrantki przed przemocą

„W większości z analizowanych krajów jest zauważalna specjalna potrzeba umożliwienia migrantkom uzyskania pozwolenia na pobyt na ich terytorium, w sytuacji gdy na skutek przemocy stosowanej przez partnera utraciły zależne od niego prawo pobytu. Jest to bardzo istotny instrument umożliwiający uniezależnienie ofiary przemocy od jej sprawcy. Spośród analizowanych krajów jedynie polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości” – czytamy w raporcie o prawnych aspektach ochrony migrantek przed przemocą w Polsce oraz trzech wybranych krajach Unii Europejskiej – Austrii, Szwecji i Wielkiej Brytanii autorstwa Katarzyny Słubik, prawniczki Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Przykłady te mogą stać się dla nas inspiracją, w jakim kierunku powinno ewoluować polskie prawo, by w większym stopniu chronić zamieszkałe w Polsce cudzoziemki przed przemocą.

Raport stanowi analizę regulacji prawnych czterech krajów Unii Europejskiej: Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski w zakresie ochrony przed przemocą kobiet pochodzenia cudzoziemskiego. Przedstawiono w nim przepisy chroniące ofiary przemocy domowej, osoby przymuszane do zawarcia małżeństwa oraz zagrożone zabiegiem okaleczania narządów płciowych. Raport skupia się na przepisach obowiązującego prawa, z tego względu pomija – poza kilkoma wyjątkami – inicjatywy rządów i organów administracji publicznej mające na celu prewencję, rozpowszechnianie informacji i monitorowanie zjawisk przemocy – o ile nie znajdują one odzwierciedlenia w legislacji poszczególnych krajów. Również przemoc wobec dzieci – jako temat bardzo obszerny – została pominięta jako wykraczająca poza ramy niniejszego opracowania.

„W większości z analizowanych krajów jest zauważalna specjalna potrzeba umożliwienia migrantkom uzyskania pozwolenia na pobyt na ich terytorium, w sytuacji gdy na skutek przemocy stosowanej przez partnera utraciły zależne od niego prawo pobytu. Jest to bardzo istotny instrument umożliwiający uniezależnienie ofiary przemocy od jej sprawcy. Spośród analizowanych krajów jedynie polskie przepisy nie przewidują takiej możliwości – jednak z uwagi na podpisanie przez Polskę Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej również polskie przepisy w tym zakresie będą musiały zostać zmienione. Najdalej idącą ochronę zapewnia cudzoziemkom w takiej sytuacji ustawodawca brytyjski, zapewniając osobie dotkniętej przemocą dostęp do świadczeń z pomocy społecznej na czas ubiegania się o zezwolenie na pobyt, co jeszcze efektywniej zmniejsza jej zależność od partnera.

Daje się zaobserwować tendencja do zaostrzania legislacji penalizującej szkodliwe tradycyjne praktyki, takie jak przymusowe małżeństwa i okaleczanie żeńskich zewnętrznych narządów płciowych. Ofiary tych praktyk w niektórych państwach mogą liczyć na specjalistyczne wsparcie i schronienie. Krajowe rządy okazują coraz częściej zainteresowanie problemem przemocy popełnianej w imię „honoru”, wdrażając rządowe programy badawcze, informacyjne czy prewencyjne. Brak pogłębionych badań nad szkodliwymi tradycyjnymi praktykami w Polsce nie pozwala na ocenę potrzeby wprowadzenia ustawodawstwa w Polsce w tym zakresie.”

Całość raportu

Molestowanie seksualne to w Polsce problem systemowy i powszechny

karta– Molestowanie seksualne jest w Polsce problemem społecznym, systemowym i powszechnym – mówiła Anna Wołosik, prezeska stowarzyszenia „W stronę dziewcząt” i autorka książki„Napastowanie seksualne – głupia zabawa czy poważna sprawa” podczas debaty „Nie dla molestowania w szkołach i na uczelniach”, która odbyła się 12 kwietnia w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Jej organizatorkami były: ruchHollaback! Polska, akcja„Dziewczyny na Politechniki” i fundacja Feminoteka.

Wskazują na to badania przeprowadzone przez stowarzyszenie, a także świadectwa uczniów i uczennic, którzy brali udział w organizowanych przez stowarzyszenie warsztatach. Podkreślała także, że o tym, czym jest napastowanie, molestowanie i dyskryminacja trzeba uczyć od najmłodszych lat.

– Ogromnym problemem, z jakim borykają się ofiary molestowania, jest paraliżujący wstyd, który sprawia, że nie reagują na doznaną przemoc. Z kolei krzywdzące stereotypy dotyczące molestowania seksualnego przerzucające winę i odpowiedzialnością za przemoc na ofiarę, sprawiają, że osoby te nie poszukują pomocy ani nie dochodzą sprawiedliwości – mówiła Joanna Roszak, przedstawicielka Hollaback! Polska.

Dr hab. Jacek Kochanowski, członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim również podkreślał olbrzymią rolę edukacji w działaniach antydyskryminacyjnych i w przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu. Wskazywał, że edukacja, jako forma przeciwdziałania zachowaniom dyskryminującym, ale także jako przekazywanie wiedzy o tym, jakie zachowania są dopuszczalne, a jakie nie w warunkach uczelni wyższej jest kluczem do budowania uniwersytetów wolnych od dyskryminacji. Przywoływał jednocześnie doświadczenia z funkcjonowania Komisji Rektorskiej do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim (jedynej takiej w Polsce), wskazując na ogromną potrzebę budowania współpracy między różnymi podmiotami na uczelniach, w tym między komisją, władzami wydziałów i samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. Oceniał także, że za dobrym przykładem Uniwersytetu Warszawskiego powinny niedługo podążyć kolejne polskie uczelnie, powołując u siebie jednostki antydyskryminacyjne.

Karolina Kędziora, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, podkreślała, że przykład Uniwersytetu Warszawskiego, a także powszechność zjawiska molestowania i dyskryminacji pokazuje ogromną potrzebę systemowych działań w tym zakresie. Zwracała uwagę na odpowiedzialność państwa, ustawodawcy, potrzebę zmian prawnych, które chroniłyby studentów przed molestowaniem i dyskryminacją i pozwalały im dochodzić swoich praw. Wskazywała, że prawo pracy uwzględniające zapisy antydyskryminacyjne nie chroni wprost studentów czy uczniów, jako osób nie zatrudnionych, a pobierających naukę. Oceniła także, że zakres niezbędnych zmian wymaga uregulowań, współpracy, nakładu wiedzy merytorycznej, dobrej woli, sił i środków nie tylko ze strony organizacji pozarządowych, ale również państwa i poszczególnych jego agend, samych uczelni i innych zainteresowanych podmiotów.

Bianka Siwińska prowadząca akcję „Dziewczyny na politechniki”, przedstawiając swoją inicjatywę, pokazała dobry przykład udanej współpracy pomiędzy przedstawicielem społecznym, a władzami uczelni wyższych. Podkreśliła, że w ciągu kliku lat, jakie upłynęły od rozpoczęcia akcji odsetek kobiet na uczelniach technicznych zwiększył się o 6%.

– To pierwsze nasze wspólne spotkanie dotyczące problemu molestowania seksualnego w szkołach i na uczelniach, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. Potrzebne jest nam wspólne działanie, wymienianie się doświadczeniami, by zacząć edukować, informować i przeciwdziałać temu zjawisku – mówiła Agnieszka Sosińska z Feminoteki, moderująca spotkanie. I zapowiedziała dalszą współpracę organizacji na rzecz przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, w tym wyjście z propozycją pakietu konkretnych rozwiązań i procedur dla uczelni wyższych.


Na zdjęciu osoby uczestniczące w debacie. Od lewej: Karolina Kędziora PTPA; Jacek Kochanowski członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim, Agnieszka Sosińska, fundacja Feminoteka; Anna Wołosik Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”; Joanna Roszak, Hollaback! Polska; Bianka Siwińska, Dziewczyny na politechniki.

Ilustracja pochodzi z materiałów edukacyjnych Stowarzyszenia „W stronę dziewcząt”

Debata: NIE dla molestowania w szkołach i na uczelniach

Ruch Hollaback! Polska, Dziewczyny na Politechniki i fundacja Feminoteka zapraszają na debatę poświęconą problematyce molestowania w szkołach i na uczelniachoraz luk w polskich prawie antydyskryminacyjnym, które sprawiają, że przeciwdziałanie temu zjawisku wciąż nie jest w polskiej oświacie zinstytucjonalizowane.

Debata odbywa się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej.

12 kwietnia (piątek), godz. 12:00 siedziba Feminoteki, ul. Mokotowska 29A w Warszawie (wejście od Marszałkowskiej 34/50).

Debata ta inicjuje w Polsce kampanię społeczną Hollaback! w szkołach i na uczelniach. Kampania ma na celu zbudowanie wśród władz szkół i uczelni przekonania, że bezpieczeństwo i edukacja wolna od dyskryminacji i molestowania jest w ich placówkach najważniejsza. Fakt, że polskie prawo antydyskryminacyjne chroni tylko pracowników pomijając całkowicie bezpieczeństwo i prawo do wolności od dyskryminacji i molestowania przebywających w szkołach uczniów i studentów nie może, i zapewne w wielu przypadkach nie jest pretekstem do tego, aby tego bezpieczeństwa nie chcieć swoim podopiecznym zagwarantować. Wiemy jednak, że czasami sama dobra wola nie wystarcza. Dlatego Hollaback! Polska, fundacja Feminoteka oraz akcja Dziewczyny na Politechniki wychodzą władzom polskich szkół i uczelni naprzeciw.

Projekt kampanii oparty jest na modelu sprawdzonym i z sukcesem realizowanym przez Dziewczyny na Politechniki. Wsparcie merytoryczne zapewnia fundacja Feminoteka, która ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.

W debacie udział wezmą:

 • Karolina Kędziora – wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dr hab. Jacek Kochanowski – członek Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na UW
 • dr Joanna Roszak – założycielka Hollaback! Polska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Bianka Siwińska – kierowniczka akcji Dziewczyny na Politechniki!, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
 • Anna Wołosik – prezeska zarządu Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt
  Moderacja: Agnieszka Sosińska – Feminoteka

Mówię „nie” molestowaniu w przestrzeni publicznej

Od 7 do 14 kwietnia Hollaback! Polska zachęca do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Przeciwko Molestowaniu w Przestrzeni Publicznej. Propagatorką tej międzynarodowej akcji jest Holly Kearl, założycielka organizacji Stop Street Harassment. W Polsce proponujemy kilka działań, które można podjąć, by powiedzieć „Nie!” molestowaniu w przestrzeni publicznej. 

Spacer z kredą: wyjdź na ulicę i napisz hasła sprzeciwu wobec molestowania kredą na chodniku. Sfotografuj swój napis i prześlij na [email protected]. Zdjęcia zostaną opublikowane na polskim blogu organizacji Hollaback!, a także na blogu międzynarodowym.

Dokończ zdanie: „Mówię nie dla molestowania w przestrzeni publicznej bo…” . Swoje uzasadnienie możesz zapisać na kartce, tablecie, na chodniku… Zrób sobie zdjęcie ze swoją deklaracją i przyślij je organizatorkom. Wszystkie zdjęcia, z hasłami zapisanymi po polsku lub po angielsku zostaną opublikowane na blogu Hollaback! Polska.

Opisz, jak w jaki sposób sprzeciwiasz się molestowaniu w przestrzeni publicznej poprzez formularz pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/137lIjsyQw-xRctTvcg9Hndai2UnYWz233p_aS_mMVl8/viewform . Odpowiedzi zostaną opublikowane w dyskusji na Twitterze.

Możesz zainstalować na swoim iPhonie lub Smartfonie aplikację Hollaback! I gdyby ktoś próbował Cię molestować lub gdybyś był/a świadkiem takiego zdarzenia – zgłosić swoją historię na Hollaback! Polska.

Zapraszamy także na debatę, która odbędzie się w Warszawie w piątek 12 kwietnia w Feminotece (Mokotowska 29a, wejście od ul. Marszałkowskiej 34/50). Porozmawiamy o tym, jak przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu w szkole i na uczelniach. 

Więcej informacji o debacie
Strona Hollaback! Polska