TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Bądźmy przywódcami. Walczmy z przemocą. Relacja z wykładu Jacksona Katza

9 listopada mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Jacksona Katza – amerykańskiego działacza antyprzemocowego, współtwórcy metody szkoleń MVP (Mentors in Violence Prevention),skierowanej do mężczyzn. Od lat skutecznie nakłania mężczyzn do aktywnego włączania się w działania antyprzemocowe, przekonując, że ich rola w tym procesie ma kluczowe znaczenie.

Jackson Katz rozpoczął przemówienie w swoim stylu – gratulując Feminotece działalności na rzecz równości, i oddając hołd kobietom wytyczającym szlaki w działalności na rzecz równości płci i edukacji antyprzemocowej.

CIMG0215

Zaznaczył, że wielu mężczyzn było i nadal jest nastawionych do problemu przemocy wobec kobiet nastawionych obojętnie albo wręcz wrogo – działaczkom feministycznym przypisuje się bowiem nienawiść do mężczyzn. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych zmieniała się dzięki kobiecym liderkom – dzięki ich staraniom powstały centra pomocy dla osób, które doświadczyły gwałtu. Jeszcze 30 lat temu były stany, w których legalne były gwałty w małżeństwie – to również zmieniło się dzięki naciskom ruchów feministycznych. Przez tysiące lat gwałty były zjawiskiem powszechnym – dopiero dzięki działalności feministek możliwe było ukaranie sprawców wszystkich rodzajów gwałtów – również tych występujących między bliskimi sobie osobami. Dopiero od lat 70. zaczęły powstawać ruchy osób, które doświadczyły gwałtu. Pojawiła się wówczas pomoc na uniwersytetach oraz szkolenia dla policjantów i sędziów. Nie jest to system działający idealnie, ale istnieją już instytucjonalne podstawy prewencji antyprzemocowej.

 

Nadal jednak działania na rzecz antyprzemocowe działania traktuje się jako element polityki kierowanej do kobiet i dziewczyn. Ale skutki przemocy odczuwają również mężczyźni i chłopcy. Dzieci wychowywane w domach, w których do przemocy zawsze są ofiarami przemocy. Do tej pory, o ile nie doznawały agresji fizycznej, uznawano je za świadków przemocy. W istocie sam widok przemocy ojca wobec matki stanowi element przemocy wobec dziecka, niezależnie od jego płci. Ślady traumy wywołanej tymi doświadczeniami pozostają na bardzo długi czas. Ponadto mężczyźni doświadczający przemocy są znacznie bardziej podatni na stosowanie przemocy wobec innych osób. W amerykańskich więzieniach ponad 90% osadzonych to mężczyźni. Wpływają na to kwestie związane z nierównościami ekonomicznymi czy rasizmem, ale ważnym czynnikiem okazuje się być również doświadczenie przemocy domowej Wśród osób osadzonych w amerykańskich zakładach penitencjarnych jedną z najliczniejszych grup są osoby wychowujące się w rodzinach, w których dochodziło do przemocy.

 

System wsparcia dla osób doznających przemocy pomaga także mężczyznom. Dopiero teraz możemy otwarcie, bez uprzedzeń, mówić o problemie wykorzystywania seksualnego mężczyzn. Dochodzi do niego na przykład w armii – w USA 40% wypadków dotyczących nadużyć seksualnych odnosi się do przypadków wykorzystywania mężczyzny przez innych mężczyzn. Tragedie żołnierzy amerykańskiej armii, czy chłopców molestowanych przez księży były przez lata zamiatane pod dywan. Otwarte mówienie o ich problemach – a w efekcie podejmowanie zdecydowanych działań przez najwyższe władze obu instytucji – zawdzięczamy własnie działalności ruchów feministycznych. Paradoksalnie, jednym z najważniejszych powodów, dla którego część kobiet nie chce się utożsamiać z feminizmem, jest utożsamianie tego pojęcia z działaniem przeciwko mężczyznom.

 

Jackson Katz zwrócił również uwagę na język, jakiego używamy na określenie przemocy na tle płciowym. Nazywając je sprawą kobiecą, sprawiamy, że mężczyźni przestają się nim interesować. Słowo gender kojarzy się ludziom z płcią kobiecą – tymczasem sprawy genderowe dotyczą nas wszystkich. Podobne uproszczenie dotyczy pojęcia rasy – w Ameryce jest ona utożsamiana z Afro-Amerykanami czy osobami pochodzenia latynoskiego, orientacja seksualna natomiast utożsamiana jest ze społecznością LGBT. Zdejmuje to z przedstawicieli grupy dominującej konieczność myślenia o swojej pozycji. To, co w istocie jest aspektem tożsamości genderowej, rasowej czy seksualnej wyznaczane jest jako “uniwersalny” standard.

 

Przedstawiając przemoc ze względu na płeć jako problem kobiecy wpływamy znacząco na sposób, w jaki patrzymy na ten problem. Wychodząc w polityce przeciwdziałania przemocy od pytania “ile kobiet zostało zgwałconych” – umyka nam ważniejsza kwestia: ilu mężczyzn dopuściło się gwałtu? Tymczasem podstawą w przeciwdziałaniu przemocy seksualnej jest kierowanie działań w ten sposób, aby jak najmniej mężczyzn popełniało te przestępstwa.

 

Dlatego ważne są konstrukcje językowe – nie powinniśmy mówić o przemocy wobec kobiet, ale o przemocy mężczyzn wobec kobiet. Oczywiście – może dochodzić do sytuacji, kiedy przemoc stosuje kobieta – wobec dziecka, innej kobiety czy wobez mężczyzny. Systemowo największy problem związany jest jednak z przemocą dokonywaną przez mężczyzn. Dlatego wazne jest zrozumienie tego problemu przez samych mężczyzn, również znajdujących się u władzy – pracujących w policji czy w urzedach. Skutecznie przeciwdziałanie przemocy mężczyzn wobec kobiet wymaga nakładów finansowych ze strony administracji państwowej – w tej natomiast dominują mężczyźni.

 

Mężczyzna sprzeciwiający się przemocy ma również większe szanse na zyskanie posłuchu. Walka z przemocą powinna być priorytetem liderów politycznych, społecznych, religijnych. Bez uznania, że jest to obowiązek każdego lidera, problem przemocy nie ustanie. Jako przykład Jackson Katz podał dowódcę australijskiej armii, który w zdecydowanych słowach przciwstawił się żołnierzom dyskryminującym swoje koleżanki i zadeklarował podjęcie zdecydowanych działań, jednoznacznie potępiając dyskryminację na tle płciowym jako niegodną żołnierza australijskiej armii. Wezwał do aktywnego przeciwdziałania i reagowania na przypadki dyskryminujących zachowań w swoim najbliższym otoczeniu – tym samym jednoznacznie wyznaczył rolę, jaka przypada każdemu przyzwoitemu żołnierzowi.

 

Taka postawa jest ważna dlatego, że większość osób stosująych przemoc to tzw. “nasi chłopcy”, osoby niespecjalnie sie wyróżniajace, przejmujące wzorce od osób o wyższym autorytecie. Jeżeli zwykli mężczyźni dostaną sygnał, że przemoc jest nie tylko nieakceptowalna, ale jest wręcz niegodna mężczyzny – dopasują się do stawianych im oczekiwań. Jak zaznaczył, jako mężczyzna i ojciec nastolatka wie, że mężczyźni potrafią zachowywać się niewłaściwie – dzięki odpowiednim wzorcom mogą jednak pracować nad swoimi postawami.

 

W kolejnej części wystąpienia Jackson Katz opowiedział o perspektywie bystander approach – metodzie stosowanej w programie MVP. Wyjaśnił jej sens z perspektywy historycznej. Dawniej, do lat 70., prewencją antyprzemocową było to, co w istocie jest jedynie redukcją ryzyka – czyli wszelkie “dobre rady” udzielane kobietom, mające uchronić je przed byciem ofiarą przemocy. W latach 70. dostrzeżono znaczenie zaangażowania mężczyzn w działania antyprzemocowe. Ograniczało się to jednak do pogadanek o tym, jakie są skutki popełnienia danego przestępstwa – jednocześnie wszystkich uczestników antyprzemocowych szkoleń traktowano jako potencjalnych sprawców przemocy. Wywoływało to postawy defensywne i nie przynosiło zamierzonych efektów.Dlatego zdecydowano się na przyjęcie innego podejścia – męzczyzn zaczęto traktować jako potencjalnych świadków przemocy, i zaczęto ich uczyć reagowania na zachowania innych mężczyzn. Jeżeli bowiem mężczyzna widzi, że inny mężczyzna stosuje przemoc albo poniża kobiety, brak reakcji jest współudziałem.

 

Jackson Katz odwołał się do modelu piramidy, w której gwałt i morderstwo stanowią czubek hierarchii zjawisk związanych z przemocą. Aby do nich doszło, musi najpierw dojśc do przyzwolenia na inne zachowania. Przyzwalając na seksistowskie dowcipy, musimy liczyć się z dyskryminującymi zachowaniami wobec młodych kobiet. Jeżeli już zaczną być postrzegane przez pryzmat dowcipów przesiąkniętych stereotypami, zostają narażone na werbalne i fizyczne zaczepki. Stąd już prosta droga do sprowadzenia kobiety do roli zabawki, z która mężczyzna ma prawo zrobić co tylko mu przyjdzie do głowy.

 

Dlatego ważne jest reagowanie na każdym etapie – nie tylko wtedy, kiedy dochodzi juz do sytuacji ekstremalnych. Wymaga to prawdziwej siły. Wielu mężczyzn obawia się zaangażowania w działania antyprzemocowe – boją się, że zostaną posądzeni o niemęskość, utracą dobrą opinię. Dlatego ważne jest angażowanie mężczyzn nie bojących się konfrontacji, którzy będą angażowac w sprawę kolejne osoby. Musi dojść do swoistej masy krytycznej – sytuacji, w której zaangażowanie mężczyzn w działania antyprzemocowe będzie nie tylko pozytywnie odbierane, ale wręcz oczekiwane przez męskich liderów.

 

Na zakończenie Jackson Katz zaprezentował dwa materiały filmowe. Pierwszy był fragmentem filmu dokumentalnego “Killing us Softly”, w którym Jean Kilbourne  opowiadała o zjawisku przedstawiania mężczyzn w roli obiektów seksualnych. Zaakzentowała przykłady wizerunków męskiej nagości. Zaznaczyła, że różnią się one znacząco od wizerunków nagości kobiecej – akcentują bowiem siłę i władczość. Utrwala to wizerunek mężczyzny jako jednostki silnej, dominującej, brzydzącej się umiejętnościami komunikacyjnymi, utożsamianymi z kobiecością. Pojawiają się wręcz materiały reklamowe trywializujące przemoc wobec kobiet, przedstawiające ofiary przemocy jako osoby, które w jakis sposób na nią zasłuzyły. Nie ma tam miejsca na potępienie dla sprawców przemocy. Dotyczy to przemocy domowej, ale równiez gwałtów czy morderstw.

 

W drugim materiale sam Jackson katz opowiadał o kreacjach bohaterów – podał przykład Johna Wayne’a jako ucieleśnienie osoby, która niewiele mówi i obficie stosuje przemoc. Zwrócił równiez uwagę na zmianę wyobrażeń ikonicznych bohaterów popkultury – w kolejnych wyobrażeniach Supermana czy Batmana główny bohater ma coraz bardziej obfitą, aż do przesady, muskulaturę. Dotyczy to również zabawek dedykowanych chłopcom – jeżeli przeliczymy rozmiar mięśni owych postaci i oszacujemy ich rozmiar w przeliczeniu na wzrost przeciętnego mężczyzny – okaże się, że będa one znacząco większe od mięśni, jakie zbudowali najbardziej utalentowani kulturyści. Brutalizacji ulegają również gry komputerowe i sporty walki – dzisiaj w coraz mniejszym stopniu stanowią one sport, a w coraz większym współczesną formę igrzysk nastawioną na ociekanie brutalnością.Promuje się również wizerunek mężczyzny “zdobywającego” kolejne kobiety. Mamy do czynienia ze zjawiskiem hipermaskulinizacji – wpływa to na nasz sposób patrzenia na świat.

 

Podczas serii pytań Jackson Katz odniósł się do pytania o badanie, z którego wynikało, że odsetek mężczyzn zmuszanych przez kobiety do penetracji był porównywalny z odsetkeim kobiet, które zadeklarowały, że zostały zgwałcone. Stwierdził, że przytoczone badania nie sa jedynymi dotyczącymi tego tematu, a z przeglądu badań wynika jednoznacznie, że skala męskiej przemocy wobec kobiet jest znacząco wyższa od skali przemocy stosowanej przez kobiety. Są rodzaje przemocy, które częściej stosują kobiety – np. przemoc wobec dzieci. Wynika to z faktu, iż kobiety częściej się dziećmi zajmują. Jeżeli mężczyznom zależy na ochronie ich praw, powinni dołączyć do działań prowadzonych przez ruchy kobiece.

 

Kolejne pytanie dotyczyło metod pracy z ludźmi, dla których atrakcyjne są ruchy neofaszystowskie. Zaznaczył, że faszyzm obiecuje młodym mężzzyznom poczucie siły wykorzystywanej w celu zabezpieczania swojej dominacji. Nalezy promować siłę realizowaną w konstruktywny sposób – silny jest ten, kto skutecznie dązy do wyeliminowanie konkretnych problemów, działając przy tym na rzecz jakiejś sprawy, a nie przeciwko komuś. Zapytany o to, w jaki sposób radzić sobie z oporem ideologicznym, związanym ze strachem przed pojęciem gender – odpowiedział, że metodą jest działanie i budowa społeczności, takich jak Feminoteka.

 

Na pytanie, w jaki sposób pomagać kobietom maltretowanym przez swoich partnerów, gdy one nie chcą przyjmować pomocy, pozostają w relacji toksycznego uzależnienia Jackson Katz odpowiedział, że celem ruchu feministycznego powinno być budowanie poczucia wartości przez kobiety, wbrew tym środowiskom, które chcą je skłócić i wmówić im, że są gorsze. Jeżeli kobiety pozostaną z poczuciem, że są w jakimś stopniu odpowiedzialne za krzywdy, jakie ich dotykają – nie będziemy w stanie pomóc kobietom doświadczającym przemocy. Nie możemy pozwalać na sprowadzanie kobiet do roli zaspokajaczy męskich potrzeb, ciągle konkurujących z wizerunkami kobiet dostępnymi dziś w każdym telefonie. Kobieta pozostająca w przemocowym związku postrzega swoją rolę przez pryzmat zaspokajania potrzeb partnera. Osoby chcące jej pomóc postrzegane są jako zagrożenie dla jej pozycji.

 

Kolejne pytanie dotyczyło wystąpienie generała australijskiej armii. Pytanie dotyczyło tego, w jaki sposób zmienić sytuację, w której jeden mężczyzna z autorytetem ma większą siłę i posłuch niż 100 tys. zaangazowanych kobiet – oraz tego, w jaki sposób nalezy przemawiać do osób duchownych. Jackson Katz zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, jak bardzo te dysproporcje moga być frustrujace dla kobiet. Dlatego też zadaniem mężczyzn deklarujących się jako femiiści jest podkreślanie roli swoich kobiecych mentorek – pośrednio prowadzi to do uznania ich dokonań. Wobec duchownych różnych wyznań należy przemawiać w sposób odwołujący się do religijnej moralności. Przykładowo, w rozmowie z księdzem należy zadać pytanie, czy Jezus zamiatałby problem przemocy wobec kobiet pod dywan – czy też odważnie mierzyłby się z tym tematem, nie zważając na opinię otoczenia.

***

autorem relacji jest Michał Żakowski

autorką zdjęcia jest Ewa Olszewska

Współgospodynią spotkania była Komisja Antydyskryminacyjna Uniwersytetu Warszawskiego.

Wizyta Jacksona Katz’a w Polsce była możliwa dzięki projektowi Feminoteki „Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przecikow stereotypom płciowym” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

banernorweskie_batory

WARSZAWA | 9.06 | Intelektualistki a władza. Leder, Majewska,Środa, Wróbel

feministyczny nowy materializmZapraszamy na debatę:
Intelektualistki a władza. Czy współczesna filozofia dostarcza nam narzędzi do przemyślenia polskiej polityki płci po 1989?
Z udziałem Andrzeja Ledera, Ewy Majewskiej, Magdaleny Środy oraz Szymona Wróbla

9 czerwca 2015 Godz. 17.00
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, s. 205 (d. BUW)
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie podsumowującej projekt „Feministyczny nowy materializm – perspektywa polityczna w kontekście polskiej polityki płci po okresie transformacji” realizowany w Instytucie Filozofii, UW w ramach programu PATTERNS Lectures.
Chcemy poddać dyskusji pytania o rolę i misję współczesnej filozofii – czy ma opisywać świat, czy go zmieniać? Czy dostarcza narzędzi, które mogłyby inicjować zmiany społeczne? Jaka jest misja filozofa/ki dzisiaj, czy powinien/powinna być zaangażowana w komentowanie
rzeczywistości społecznej? Czy współczesna teoria w ogóle może być „skrzynką z narzędziami”? jak dzisiaj układa się relacja między teorią a praktyką?
Zachęcamy także do refleksji nad kwestią usytuowania praktyk wiedzy, jakie są punkty styku i oporu „zachodnich” koncepcji i „wschodniego” kontekstu?
Wreszcie, chcemy zastanowić się nad tym, czy kategoria „gender” jest użyteczna dla współczesnej filozofii i praktyki społecznej. Czy może być potraktowana jak pryzmat, który wydobywa główne problemy polityczne i społeczne po 1989 roku?
Wydarzenie odbywa się w ramach programu Patterns Lectures (WUS Austria, Erste Stiftung)

WARSZAWA | 8.06 | Solidarność. Materialistyczno-feministyczna analiza sfery publicznej

feministyczny nowy materializmZapraszamy na warsztat z Dr Ewą Majewską (Institute for Cultural Inquiry, Berlin) pt. Solidarność. Materialistyczno-feministyczna analiza sfery publicznej

8 czerwca 2015 Godz. 18.00- 19.30

Miejsce: Instytut Filozofii, UW, s. 4 (d. Czytelnia Czasopism)

Opis spotkania:

Podczas seminarium chciałabym przyjrzeć się zaproponowanej przez Elżbietę Matynię interpretacji “Solidarności” jako przekształcenia sfery pulicznej i zaproponować do tej koncepcji szereg feministycznych i materialistycznych rozszerzeń. Uważam, że tylko poprzez kategorię sfery publicznej i jej późniejsze marksistowskie, feministyczne i queerowe przekształcenia, możemy analizować “Solidarność”, jak również solidarność, w sposób, który nie prowadzi do sztucznego oddzielenia tego, co społeczne, od jego politycznego sprawstwa, jak dzieje się w większości dotychczasowych analiz. Filozofia społeczna jest w moim przekonaniu najlepszym obszarem analizy tego politycznie fundamentalnego momentu polskiej historii, niemniej – żeby była aktualna i krytyczna w sensie nadanym temu określeniu przez Kanta, i potem twórczo zmodyfikowanym również przez Nietzschego – winna być też zarazem marksistowska, queerowa i feministyczna. Taka analiza może pozwolić nam na to, by z muzealnego eksponatu “Solidarność” i solidarność stały się elementami politycznej teraźniejszości.

Lektury obowiązkowe:

E. Matynia, The Lost Treasures of Solidarity, in: Social Research, Volume 69, No. 1, Spring 2001.

b. hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, przeł. E. Majewska, Krytyka Polityczna, Warszawa, 2013, rozdz. 4.

Dodatkowo:

D. Haraway, Manifest cyborga, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, 1(3)2003.

E. Dussel, From Fraternity to Solidarity: Toward a Politics of Liberation, w: 'Journal of Social Philosophy”, nr (1) 38 2007, s. 73-92.

 

Dr Ewa Majewska – filozofka feministyczna. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Kultury UJ w Krakowie oraz Instytucie Filozofii US. Uczestniczyła w projektach badawczych w UC Berkeley, Uniwersytecie w Orebro, IWM w Wiedniu oraz ICI Berlin, gdzie nadal pracuje nad projektem “Chasing Europe, or on the Semi-Peripheral Publics”. Jest autorką dwóch monografii: “Feminizm jako filozofia społeczna oraz “Sztuka jako pozór?”, publikowała w: Signs, e-flux, Nowej Krytyce oraz innych czasopismach i antologiach. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w warsztatach: [email protected] Wydarzenie odbywa się w ramach programu Patterns Lectures (WUS Austria, Erste Stiftung)

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w warsztatach: [email protected]

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Patterns Lectures (WUS Austria, Erste Stiftung)

(Nie) równe prawo – podsumowanie wybranych wątków z wykładu prof. Moniki Płatek

(Nie) równe prawo

Niniejszy tekst stanowi podsumowanie wybranych wątków z wykładu prof. Moniki Płatek wygłoszonego w ramach cyklu “(Nie) równe prawo dla kobiet i mężczyzn, zorganizowanego przez Instytut Spraw Publicznych przy współpracy z Kołem Naukowym “Prawo a płeć” oraz lokalem państwomiasto.

 

Prawo powinno być neutralne i uniwersalne. Czy oznacza to, że nie może być w nim zapisów odnoszących się w sposób szczególny do określonych grup? I czy na neutralność prawa wpływ może mieć to, kto jest odpowiedzialny za jego uchwalanie oraz interpretowanie?

 

Celem wykładu przeprowadzonego przez profesorkę Monikę Płatek, było przedstawienie wybranych konstrukcji prawnych, wpływających w bezpośredni lub pośredni sposób na utrwalanie norm dyskryminujących wobec kobiet. Wykład poświęcony był przede wszystkim prawu polskiemu, nie zabrakło jednak odniesień do wybranych elementów z ustawodawstwa innych państw oraz do orzecznictwa instytucji europejskich.

 

Kwestie płciowe mogą dotyczyć samej konstrukcji paragrafów. Pokazuje to doskonale porównanie dwóch zapisów z obecnej konstytucji oraz podobnego zapisu z Konstytucji PRL:

 

 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.

Art. 32.

  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33.

  1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
  2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Art 66.

1. Kobieta w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

2. Gwarancję równouprawnienia kobiety stanowią:

1) równe z mężczyzną prawo do pracy i wynagrodzenia według zasady „równa płaca za równą pracę”, prawo do wypoczynku, do ubezpieczenia społecznego, do nauki, do godności i odznaczeń, do zajmowania stanowisk publicznych,

2) opieka nad matką i dzieckiem, ochrona kobiety ciężarnej, płatny urlop w okresie przed porodem i po porodzie, rozbudowa sieci zakładów położniczych, żłobków i przedszkoli, rozwój sieci zakładów usługowych i żywienia zbiorowego.

 

Na uwagę zasługuję podkreślone słowa. W obecnej konstytucji prawa wszystkich osób, niezależnie od płci, wywodzą się z tej samej przesłanki i dotyczą wszystkich sfer życia. Zapis ten chroni przed dyskryminacją zarówno ze względu na płeć (również w przypadku, jeżeli dyskryminowana jest płeć męska), jak i ze względu na jakąkolwiek inną przesłankę (problemy pojawiające się w związku z zawieraniem w ustawie wąskiego katalogu przesłanek widzimy choćby w przypadku zapisu z art. 257 Kodeksu Karnego – “kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu…”, po czym następuje wyliczenie poszczególnych przesłanek – taka konstrukcja wyklucza ściganie na mocy tego paragrafu osób znieważających inne osoby lub grupy ze względu na inne przesłanki).

 

W Konstytucji PRL uwagę zwraca ponadto zapis poświęcony szczególnym formom opieki, jako metod gwarantowania równouprawnienia kobiet. Konstytuuje ona podstawową odpowiedzialność kobiety w procesie wychowania dziecka, w której to roli może wspierać ją państwo, choć – jak wiemy w z historii PRL-u – wsparcie te nie było wystarczające, a udział kobiet na rynku pracy traktowany był przez władze w sposób instrumentalny.

 

Uzasadnione różnice

 

W określonych przypadkach możemy uwzględniać różnice płciowe. Muszą być jednak spełnione dwa podstawowe warunki – różnice musza być sensowne i uzasadnione. Uzasadnione jest np. uwzględnianie w programach profilaktycznych czy przy produkcji leków problemów dotyczących prostaty, jak i problemów dotyczących jajników. Czasami niedostrzeganie różnicy może być wręcz szkodliwe – na studiach medycznych nacisk kładziony jest na rozpoznanie symptomów zawału charakterystycznych dla mężczyzn, podczas gdy u kobiet zawał przebiega w inny sposób. Niewłaściwe rozpoznanie stanowi zagrożenie dla życia kobiety. Na gruncie prawa różnice możemy podzielić na:

 

  1. realne
  2. narzucone
  3. istniejące de facto, ale sztuczne i wyimaginowane

 

Uwarunkowania realne dotyczą np. uregulowań dotyczących ciąży i połogu – z przyczyn biologicznych, odnoszą się one jedynie do kobiet.  Uwarunkowania narzucone mogą dotyczyć np. konstrukcji urlopów rodzicielskich, za pośrednictwem których możemy wspierać lub utrudniać równomierne rozłożenie obowiązków wychowawczych. Ostatnia kategoria odnosi się do kwestii genderowego składu organów politycznych, prawnych, oraz mniej formalnych aspektów genderowych – np. rozłożenia obowiązków domowych.

 

Smaczki z polskiego (i nie tylko) prawa

 

Przykładem prawa jawnie dyskryminującego kobiety jest Konwencja nr 45 MOP, wypowiedziana przez Polskę w 2008 r. (wypowiedzenie weszło w życie w 2009 r.). W artykule 2. stwierdza ona wyraźnie, iż przy pracach pod ziemią nie może być zatrudniona “żadna kobieta, bez względu na wiek”. Zapis ten mógł mieć charakter postępowy w latach 30. – praca kobiet i dzieci w kopalniach była zjawiskiem powszechnym w epoce “dzikiego kapitalizmu”. Wielka Brytania zdelegalizowała pracę kobiet i dzieci w kopalniach w latach 40. XIX wieku, w okresie stopniowego cywilizowania prawa pracy. Niżej podpisany nie był w stanie dotrzeć do informacji, czy takie praktyki nie występowały jeszcze w mniej rozwiniętych państwach w latach 30. XX wieku – nie byłoby to jednak szczególnie zaskakujące. Takie przepisy w odniesieniu do kobiet nie przystają jednak do obecnej sytuacji w państwach Unii Europejskiej, gdzie podjęcie pracy w kopalni stanowi świadomą decyzję danej osoby. Wątpliwości na gruncie polskiego prawa budzi zakaz zatrudniania kobiet przy ściśle określonych pracach, szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia. Zakaz ten ma uzasadnienie jedynie w przypadku kobiet w ciąży. Argumentem za utrzymaniem tego zakazu może być ochrona kobiecej płodności, faktem jednak jest, że obecnie większe problemy z płodnością mają mężczyźni. W zapisie tym dostrzegalne jest paternalistyczne traktowanie kobiet.

 

Przykładem dyskryminującego prawa, które zostało zniesione są przepisy regulujące zabezpieczenie społeczne w małżeństwie – w ich myśl, mąż mógł objąć niepracującą żonę ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku kobiety, objęcie ubezpieczeniem niepracującego męża uzależnione było od uzyskania przez niego uprawnień rentowych lub osiągnięcia wieku emerytalnego.  Obecnie w prawie rodzinnym jaskrawym przykładem zapisu dyskryminującego jest uregulowanie wieku dopuszczającego zawarcie małżeństwa. Przed osiągnięciem 18. roku życia ślub, w szczególnych przypadkach, może zawrzeć jedynie kobieta. Czy potrafimy wskazać tutaj jakąkolwiek obiektywną przesłankę? Czy związek 17-letniego mężczyzny z 19-letnią kobietą jest dzisiaj czymś nie do pomyślenia? Jest to kolejny przykład odnoszenia się do konkretnych zjawisk z dosyć archaicznej, patriarchalno-centrycznej perspektywy.

 

W zakresie ścigania gwałtu, polskie prawo znajduje się – jeśli spojrzeć na sam zapis paragrafów – na dosyć wysokim poziomie. Historycznie rzecz ujmując, definicja gwałtu zapisana w Kodeksie karnym w okresie międzywojennym wyprzedziła swoją epokę. Zdefiniowanie gwałtu jako przestępstwa w którym ofiarą i sprawcą może być każda osoba (bez rozróżniania na płeć czy stopień prawnej tudzież nieformalnej bliskości), a za gwałt uznawany jest stosunek seksualny wymuszony przemocą lub podstępem. Dla porównania, w prawie amerykańskim definicja gwałtu spełniająca minimalne standardy została przyjęta w 2013 roku. Wcześniej za gwałt w prawie amerykańskim uznawano stosunek wymuszony siłą na kobiecie, w definicji tej nie mieściły się również penetracje niektórych części ciała. Pod tym względem uniwersalizm polskiego zapisu należy ocenić jako przykład dobrze napisanego artykułu prawnego.

 

Od kiedy przestępstwo zgwałcenia przestało być ścigane na wniosek ofiary, warstwa literalna wygląda w zasadzie perfekcyjnie (gorzej wygląda kwestia implementowania tych zapisów). Cały czas są jednak w Unii Europejskiej państwa, w których ściganie gwałtu odbywa się na wniosek ofiary. W kontekście postrzegania samego zjawiska i jego umocowania w prawie, szczególnie interesujący jest przypadek sprawy wytoczonej przez czternastolatką, znaną jedynie z inicjałów M.C., przeciwko Bułgarii przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Stroną skarżącą była ofiara zbiorowego gwałtu, którego sprawcy zostali uniewinnieni ze względu na zapis w bułgarskim prawie, stwierdzający iż ofiara musi stawiać opór przez cały czas trwania przymuszonego stosunku. Geneza takich rozwiązań powiązana jest ze stereotypem dotyczącym możliwości “polubienia” sytuacji przez ofiarę gwałtu podczas trwania stosunku. Tego typu zapisy funkcjonują jeszcze w kodeksach niektórych państw.

 

Tego typu zapisów udałoby się uniknąć, gdyby doszło do “masy krytycznej” udziału kobiet w polityce i w tworzeniu prawa. Równy udział, przyzwyczajanie społeczeństwa do obecności kobiet w najwyższych gremiach stanowi ważny warunek rzeczywistej równości prawnej.

 

Ostatnim aspektem, pokazującym niekonsekwencje polskiego prawa, jest relacja między wiekiem przyzwolenia na inicjację seksualną a wiekiem, od którego można korzystać z usług medycznych – w tym ginekologicznych – bez pośrednictwa rodzica lub opiekuna prawnego. Pomiędzy 15 a 18 rokiem życia kobieta może bez zezwolenia rodziców współżyć, ale nie może bez ich zgody uzyskać środków antykoncepcyjnych. Ich pośrednictwo wymagane jest przy zwykłych konsultacjach. Problem ten nie dotyka mężczyzn, którzy bez problemu mogą nabyć prezerwatywę. Jest to przejaw ewidentnej niekonsekwencji w konstruowaniu przepisów prawnych.

 

Podczas wykładu profesorka z całą pewnością nie wyczerpała wszystkich tematów – jest to zapewne materiał na przynajmniej 30-godzinny cykl zajęć. Warto zapoznać się z nagraniami z wykładów odbywających się w innych miastach. Mieszkańcy Krakowa mogą jeszcze wziąć udział w ostatnim spotkaniu, które odbędzie się 28 maja w Akademii im. Frycza-Modrzewskiego – panelistką ponownie będzie Monika Płatek. Zdecydowanie warto!

 

Michał Żakowski

 

banernorweskie_batory

Rozwój wolontariatu w Fundacji Feminoteka jest możliwy dzięki dofinansowaniu rozwoju instytucjonalnego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

WARSZAWA | 11.05 | wykład Dr Felicity Colman w Zachęcie

feministyczny nowy materializmZapraszamy na wykład Dr Felicity Colman (Manchester School of Art) pt. Digital Feminicity : Activating a new materialist philosophy of technology for research and practice

11 maja 2015. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Godz. 18.30-20.00

Miejsce: Zachęta, sala multimedialna, wejście od ul. Burschego

Wykład odbędzie się w języku angielskim

Wykład dotyczy pytania o to, jak neomaterialistyczna perspektywa badawcza może zostać zastosowana w obszarze media studies i digital studies, oraz w praktykach badawczych i teorii. W szczególności, przyjrzymy się jej przez pryzmat dwóch zjawisk, które spowodowały głębokie przeobrażenia w globalnym krajobrazie społecznym i politycznym oraz w sposobach postrzegania środowiska naturalnego: chodzi tu o działania ruchów feministycznych i fakt pojawienia się platform cyfrowych. Od połowy lat 90-tych, technologie cyfrowe i sieć internetowa, z jednej strony, z drugiej zaś aktywizm feministyczny w zasadniczy sposób wpłynęły na formy, warunki i sposoby rozumienia takich pojęć jak podmiot, obywatel, instytucja, naród, państwo, artysta czy filozof.

Feministyczne interwencje, z którymi mamy do czynienia w feministycznej, neomaterialistycznej filozofii technologii, kojarzonej z pracami takich myślicielek jak między innymi Donna Haraway, Katherine N. Hayles, VNS Matrix czy Stacy Alaimo, denaturalizują podmiot znany z klasycznej filozofii. Tytułowe ‘digital feminicity’ to przestrzeń, w której na przecięciu materialistycznie ujmowanej informatyki, technologicznych transformacji rzeczywistości wraz z towarzyszącymi im procesami afektywnymi, wyłania się nowy podmiot – posthumanistyczna i postgenderowa podmiotowość cyfrowa.

Dr Felicity Colman jest wykładowczynią Screen Media na Manchester School of Art, Manchester Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Dr Colman jest autorką książek: Film Theory: Creating a Cinematic Grammar (2014), Deleuze and Cinema (2011), redaktorką Film, Theory and Philosophy: The Key Thinkers (2009) oraz współredaktorką książki Sensorium: Aesthetics, Art, Life (2007). Obecnie Felicity pracuje nad swoją najnowszą monografią: Digital Feminicity; jest również wice-kierowniczą projektu COST Action: New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter’ http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1307

Wykładowi towarzyszyć będą warsztaty New Materialism creative methods workshop – Doing New Materialist research and practice/ methods for staging feminist interventions in art, philosophy, and technology, które poprowadzi Felicity Colman.

Warsztaty odbędą się 11 maja o godz. 17.00 w sali multimedialnej w Zachęcie.

Liczba miejsc jest ograniczona, osoby chętne do uczestnictwa prosimy o wysłanie maila na adres: [email protected] do zgłoszenia prosimy załączyć krótki (300-500 słów) opis swoich badań i zainteresowań badawczych (do 8.05).

Wydarzenie odbywa się w ramach programu Patterns Lectures (WUS Austria, Erste Stiftung)

***

A lecture by Dr Felicity Colman (Manchester School of Art) Digital Feminicity : Activating a new materialist philosophy of technology for research and practice

May 11, 2015 .Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Time. 6.30 pm – 8 pm

Place: Zachęta, sala multimedialna, enter through Burschego street.

This lecture will address how a neo-materialist perspective can be applied in media studies and digital studies, and research in practice and theory. In particular, it will examine this perspective through two of the fields of knowledge that profoundly altered the global social, political, and environmental landscape of the late twentieth century: the feminist movement, and the uptake of digital platforms. By the mid 1990s, digital technologies and the web and the feminist movement had irrevocably changed the form and the conditions of what it meant to be an entity- subject, citizen, institution, nation, state, artist, and philosopher.

Drawing examples from a feminist, neo-materialist philosophy of technology, as actioned in the respective works of Donna Haraway, Katherine N. Hayles, VNS Matrix, Stacy Alaimo, and others, the lecture argues that such feminist interventions denature the classical philosophical subject. Through acknowledgment of the materialist informatics of the formation and the forms of technological changes and their processual affects, what we can describe as a specific digital feminicity resituates the subject as posthuman, postgendered, and as digitally conceived.

Bio note

Dr Felicity Colman is Reader in Screen Media at the Manchester School of Art, Manchester Metropolitan University, United Kingdom. Dr Colman is the author of Film Theory: Creating a Cinematic Grammar (2014), Deleuze and Cinema (2011) and editor of Film, Theory and Philosophy: The Key Thinkers (2009), co-editor of Sensorium: Aesthetics, Art, Life (2007). Felicity is currently working on a new monograph, Digital Feminicity, and she is the vice-chair of the COST ActionIS1307: New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter’ http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1307

The lecture will be accompanied by a New Materialism creative methods workshop – Doing New Materialist research and practice/ methods for staging feminist interventions in art, philosophy, and technology led by Felicity Colman.

The workshop will take place at Zachęta at 5 pm, May 11. If you wish to participate please send an e-mail to [email protected] together with a short (300-500 words) position paper concerning you research interests and projects.

The event is part of Patterns Lectures programme implemented by World University Service Austria and supported by Erste Stiftung.

WARSZAWA | 22.04 | wykład prof. Kristen Ghodsee na IEiAK UW

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW serdecznie zaprasza na seminarium naukowe, podczas którego prof. Kristen Ghodsee (Bowdoin College) wygłosi wykład:

Women in Red: Communist Mass Women’s Organizations and International Feminism during the Cold War
środa, 22.04.2015 godz. 10:30, ul. Żurawia 4, sala 108
Freeman Dyson na łamach „New York Timesa” o najnowszej książce Kristen Ghodsee: „History looks very different if you fought for national liberation and human progress under the banner of Communism” www.nytimes.com/2015/04/19/books/review/19bkr-bythebook_dyson.t.html?_r=0

***

This talk explores the lasting influences of women from the former Eastern Bloc countries on the development of women’s movements in Africa. Using ethnographic interviews and archival research, the project is an interdisciplinary exploration of the forgotten links between Africa and Eastern Europe through the lens of women’s organizing. Using the case study of the Committee for the Bulgarian Women’s Movement (CBWM), the project recuperates the history of international socialist women’s activism during the United Nations Decade for Women (1975-1985). By mobilizing women from the developing world, women from the Eastern Bloc may have instigated Cold War competition over which economic system could provide more de facto and de jure equality to women. This rivalry benefitted all women in the long run, whether they lived in the communist, capitalist, or developing worlds.

Kristen Ghodsee is a Professor of Gender and Women’s Studies at Bowdoin College in the USA and currently a Senior External Fellow at the Freiburg Institute for Advanced Studies in Germany. She is the author of five books, including, most recently, The Left Side of History: World War II and the Unfulfilled Promise of Communism in Eastern Europe (Duke University Press 2015).

WARSZAWA: spotkanie „Zaginiona lekcja historii. Poszukiwanie kobiet nieheteronormatywnych w dziejach”

10922636_903053933068877_530656139912301428_n

Czy znamy kobiety nieheteronormatywne w czasach minionych? Kim były, jak żyły, co właściwie o nich wiemy? Czy wśród pisarek, nauczycielek, naukowczyń, żon i córek były kobiety nieheteroseksualne?

Wszystkie te pytania sprowadzają się do jednego – czy warto mówić o historii kobiet nieheteroseksualnych. Na kartach podręczników zapisana jest historia jednolita, monolityczna, spójna i jednocześnie nieuwzględniająca całej różnorodności głosów. W historii tej brak miejsca dla lesbijek, transeksualistek, biseksualistek. I w opozycji do tej właśnie historii potrzebna jest alternatywa – narracja o życiu, zmaganiach, triumfach i porażkach kobiet z minionych epok, by inspiracją dla przyszłości mogła być przeszłość.

17 stycznia 2015

Fundacja Feminoteka, Mokotowska 29A, Warszawa (wejście od ul. Marszałkowskiej 34/50 do samego końca w podwórzu)

https://www.facebook.com/events/764585056924470

 

17:00 – 18:45 wykład Agnieszki Weseli/Furji połączony z dyskusją

Porozmawiajmy o… Pol(s)ce. O tym, dlaczego oczekiwano, że będzie Matką i żoną. O tym, że czasami mogła jednak mieć przyjaciółkę od serca. O tym, dlaczego tak trudno znaleźć w polskich dziejach nieheteronormatywne kobiety. Dlaczego warto szukać. Jak można to robić. I do czego może się Pol(s)ce przydać historia krytyczna.

Agnieszka Weseli/Furja, historyczka seksualności i gender. Prowadziła pionierskie badania nt. domu publicznego i homoseksualizmu w KL Auschwitz-Birkenau, a także nt. prostytucji, pornografii, wychowania seksualnego, obecności kobiet nieheteronormatywnych i osób trans w społeczeństwie i kulturze Polski, przemian norm i modeli seksualności (od poł. XIX do współczesności). Miłośniczka historii krytycznej. Edukatorka seksualna. Feministka, aktywartystka kłirowa. Czyni kolektywnie (Porozumienie Lesbijek (LBT), Manify, UFA, POMADA, Dni Cipki) + indywidualnie.
www.sprawysadowskiej.pl
www.weseli.info

19:00 – 20:30 warsztat

Wspólnie postaramy się zapełnić lukę, jaka istnieje w wiedzy nad dziejami kobiet nieheteronormatywnych. Postaramy się np. stworzyć projekt broszury, przewodnika lub rozdział do podręcznika szkolnego o kobietach nieheteronormatywnych w historii.

Do zobaczenia w Feminotece!

WARSZAWA: Kobieta w baśniowym lesie. Wykład i pokaz filmu pt „Królowa”

kobieta w baśniowym lesie

ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE… – PRÓBA WSPÓŁCZESNEGO ODCZYTYWANIA ARCHETYPÓW KOBIECOŚCI W BAŚNIACH, BAJKACH I LEGENDACHPerspektywa kulturowa najbardziej znanych baśni. Analiza wybranych baśni z pozycji bohaterki – dziewczynki, czyli próba zastanowienia się czym w istocie karmimy nasze umysły i umysły naszych dzieci. Wykład ma na celu głęboką refleksję nad naturą i istotą kobiecości zarówno w kontekście archetypów kulturowych jak i zmian społeczno – cywilizacyjnych, które stawiają kobietom i mężczyznom nowe wyzwania.Pokaz filmu pt. KRÓLOWA w reż. DOROTY BIELSKIEJOniryczna miniatura teatralna bazująca na baśni Hansa Chrystiana Andersena Królowa śniegu. W spektaklu ukazana jest kobieta w jej trzech aspektach, reprezentowanych przez trzy bohaterki: Gerdę, Królową oraz wiedźmę.

Termin: 28.11.2014 godzina 18.30 
Miejsce: Feminoteka, ul. Mokotowska 29A, Warszawa
Wstęp wolny!
Baśnie opowiadają nam o tym, co się dzieje w lasach, na wrzosowiskach, w głębi jaskiń. Urzeczywistniają skomplikowane związki między ludzkim ciałem, roślinami i kamieniami. Istnieją w nas pragnienia, których nie można nazwać inaczej, jak tylko „chęcią zezwierzęcenia się”, stania się drzewem lub kamieniem, żabą lub szczurem…
(Pierre Peju)Baśnie mają ogromną moc sprawczą. W tradycyjnym wychowaniu dziewczynki umacniały natomiast tylko lęki i grozę związane z seksualnością. Do prowadzały w końcu do wyedukowania dziewczynki zalęknionej, bezwolnej, odrzucającej seksualność jako traumę nie dającą się w żaden sposób wyobrazić ani przyswoić, lub też podatnej na seksualne manipulacje. Ta dziewczynka stawała się potem ślepą matką, nierozumiejącą procesów zachodzących w ciałach i duszach jej dzieci.
(Kazimiera Szczuka)PROWADZĄCA: DOROTA BIELSKA – jestem artystką niepokorną, kiedyś prawdopodobnie spalono by mnie na stosie…
poza tym jestem: reżyserką teatralną, teatrolożką, wykładowczynią, interesuję się technikami rozwoju osobistego, od wielu lat prowadząc i sama uczestnicząc w różnego typu warsztatach rozwojowych i artystycznych, przeszłam kilkuletni cykl warsztatowej pracy własnej metodą psychodramy, prowadzony przez Jarosława Kuszę, wykładam w PWST we Wrocławiu, reżyseruję w teatrach instytucjonalnych, prowadzę kręgi kobiet, ale przede wszystkim podążam za wszelkimi przejawami postaci Czarownicy w kulturze europejskiej, jestem redaktorką naczelną i założycielką portalu www.czarownice.com
W swojej pracy twórczej poświęcam wiele uwagi postaci kobiety, tworząc spektakle dotykające tematu kobiecej duchowości. Staram się łączyć działania artystyczne ze ścieżką osobistego rozwoju, a sztukę rozumieć wielowymiarowo. Dużo piszę, dużo czytam, dużo pytam, trochę szyję. Mam dwójkę dzieci. Od niedawna jestem mieszkanką pięknej podwrocławskiej wsi. A od kilku dni mam dredy 😉
Strony
www.czarownice.com
www.dorotabielska.pl
WARSZTAT KOBIETA W BAŚNIOWYM LESIE 29 listopada 2014
***
16daysSpotkanie odbedzie się w ramach 16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Jest  to międzynarodowa kampania, organizowana przez Centrum na rzecz Globalnego Przywództwa Kobiet (Center for Women’s Global Leadership). Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka.

WARSZAWA: wykład „Podwórkowe opowieści” fundacji Hereditas

Fundacja Hereditas zaprasza na wykład pt. Podwórkowe opowieści

25 listopada (wt.), o godz. 18.00 w kawiarni Eufemia przy ul. Krakowskie Przedmieście 5

Podczas godzinnej opowieści, pełnej zaskakujących zwrotów, będzie można poznać rodzinną historię trzech pokoleń warszawskich artystek.

Udział jest otwarty i bezpłatny!

Wykład odbywa się w ramach projektu „Piękne nieznajome – poznaj zapomnianych artystów Warszawy”.

fundacja-hereditas.pl

piekne_nieznajome

WARSZAWA: DKF wykład „Epizody, watki, sugestie lesbijskie w kinie polskim”

DKF PARADOWYSPOTKANIE OKOŁOPARADOWE

Zaprasza Damski TANDEM Twórczy & LAMBDA Warszawa & O’LESS Festiwal Epizody, watki, sugestie lesbijskie w kinie polskim
Wykład & Pokaz fragmentów filmów.
15.06 niedz. g. 17.00

Lambda-Waszawa. ul. Żurawia 24a

wstęp wolny
Z okazji Parady Równości chcemy przygotować w ramach DKF-u coś specjalnego.
Pomogła nam w tym Monika Talarczyk-Gubała, która wydała znakomitą książkę „Biały mazur”, poświęconą polskiemu kinu kobiet.

W tej pierwszej w Polsce syntetycznej próbie przyjrzenia się reżyserkom, scenarzystkom, wizerunkom kobiet, tematom w kinie polskim – pojawiło się klika wątków lesbijskich, o których autorka tylko wspomina.
Zainspirowane lekturą chcemy uważniej przyjrzeć się tym tropom, które stanowią wcielenie safickiego tematu w polskim kinie.

Wśród omawianych filmów m.in.: Gra, Aria Diva, Siedem przystanków na drodze do raju, Ostatni liść, etc.