TELEFON DLA KOBIET DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Телефон для жінок, які зазнають насильства

CZYNNY PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
OD 11.00 DO 19.00

Активний з понеділка по п’ятницю з 14:00 до 19:00

Szukaj
Close this search box.

Polityka bezpieczeństwa

Fundacja Feminoteka jest organizacją pożytku publicznego, która pomaga kobietom doświadczającym przemocy (zwłaszcza seksualnej). Prowadzimy telefon przeciwprzemocowy, oferujemy bezpłatne wsparcie prawne, psychologiczne, terapeutyczne dla kobiet po doświadczeniu przemocy. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, edukujemy, organizujemy akcje. W związku z prowadzonymi przez nas działaniami, nasz zespół musi przestrzegać wartości równości, niedyskryminacji, akceptacji, otwartości i uczciwości.

Polityka bezpieczeństwa Feminoteki została stworzona, aby zagwarantować, że fundacja będzie bezpiecznym miejscem zarówno dla naszych beneficjentek, jak i zespołu, a także po to, by stworzyć procedury postępowania w sytuacjach złamania przyjętych zasad. 

Jest to polityka ogólna, poszczególne programy mogą mieć osobne polityki bezpieczeństwa. W przypadku, jeśli taka polityka nie została stworzona osobno, należy kierować się niniejszą. Niestosowanie się osób pracujących  w Feminotece lub z nią współpracujących  do polityki bezpieczeństwa przyczynić się może do podjęcia przez zarząd fundacji środków dyscyplinarnych.

Polityka bezpieczeństwa została podzielona na następujące części:

I. Standardy udzielania pomocy i bezpieczeństwa

II. Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi.

III. Ochrona dzieci i nieletnich

IV. Polityka zapobiegania oszustwom i korupcji

V. System składania skarg

I. STANDARDY UDZIELANIA POMOCY I BEZPIECZEŃSTWA

Fundacja Feminoteka zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i bezpośrednią pomocą kobietom, które jej doświadczyły. Niezwykle ważne jest dla nas bezpieczeństwo kobiet, która nam zaufały i korzystają z naszego wsparcia, zgłaszają się do naszej fundacji.

Przedstawiona tu standardy udzielania pomocy i zasady zagwarantowania bezpieczeństwa, to nasze zobowiązanie do ochrony każdej osoby, która się do nas zgłosi przed jakimikolwiek rodzajami przemocy, wykorzystania i nadużyciem.

 • Udzielamy pomocy kobietom bez względu na rasę, wyznanie lub narodowość i bez dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. 
 • W naszej pracy kierujemy się podejściem skoncentrowanym na pokrzywdzonych, gdzie priorytetem jest głos i prawa pokrzywdzonych.

Cały zespół Feminoteki jest zobowiązany do tego, by:

 • Bronić praw i godności każdej osoby, z jaką się spotykamy w naszej pracy.
 • Zapewnić wsparcie kobietom pokrzywdzonym w godnych warunkach, bez narażenia na krzywdę i wykorzystanie.
 • Zapewnić poufność przekazywanych przez pokrzywdzone informacji, by zagwarantować bezpieczeństwo.
 • Budować kulturę pracy, która zapewnia, że osoby mające kontakt z Feminoteką są nie tylko bezpieczne od krzywdy, ale także bezpieczne w realizacji swoich praw.
 • Zapewnić bezpieczeństwo przed molestowaniem, nadużyciami, handlem ludźmi.
 • Zachować szczególną dbałość o bezpieczeństwo dzieci kobiet, które się do nas zgłaszają. 

II. PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI, MOLESTOWANIU I MOBBINGOWI

 1. Definicje dyskryminacji
  a) Dyskryminacja bezpośrednia to mniej przychylne traktowanie jednej lub więcej osób, ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną lub ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.
  b) Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w punkcie a), chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. (Kodeks Pracy, art. 183a)
  c) Dyskryminacja może mieć miejsce w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 2. Definicja molestowania i molestowania seksualnego
  a) Molestowanie to zachowanie naruszające godność osobistą poprzez natrętne i uporczywe naprzykrzanie się, najczęściej bliskie napastowaniu pojawiające się w postaci werbalnej lub niewerbalnej.
  b) Molestowanie seksualne to wszelkie niepożądane zachowania przybierające formę fizyczną, werbalną lub niewerbalną o charakterze seksualnym lub odnoszącym się do płci osoby pracującej, których skutkiem jest naruszenie godności osoby pracującej.
 3. Definicja mobbingu 
  a) Mobbing są to wszelkie działania i zachowania dotyczące osoby pracującej lub skierowane przeciwko niej, polegające na uporczywym i długotrwałym (w doktrynie jest to około raz w tygodniu w ciągu 6 miesięcy) nękaniu i zastraszaniu osoby pracującej wywołujące u niej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie jej lub wyeliminowanie z zespołu.
  b) Takie zachowania to na przykład: nieuzasadniona krytyka, publiczne nagany, niejednoznaczne polecenia, straszenie zwolnieniem z pracy, nadużywanie wulgaryzmów, niemożliwe do realizacji nieprzekraczalne terminy wykonania polecenia, przydzielanie zadań bezsensownych do wykonania, przymusowe zostawanie po godzinach pracy, obelżywe maile lub wykluczanie z mailingu w sprawach dotyczących zadań danej osoby.

Odpowiedzialność za wystąpienie powyższych zjawisk w miejscu pracy ponosi pracodawczyni. W związku z tym w przypadku wystąpienia jednego lub więcej z powyższych zjawisk pracodawczyni zobowiązuje się: wysłuchać każdej osoby zaangażowanej lub pokrzywdzonej bez udziału osób trzecich, w odosobnionym, bezpiecznym miejscu i dążyć do satysfakcjonującego rozwiązania sytuacji dla wszystkich stron.

a. Spotkanie powinno odbyć się w możliwie najszybszym terminie od zgłoszenia takiej potrzeby.

b. Zgłoszenie może przybrać formę ustną, pisemną lub mailową.

c. W przypadku dwóch ostatnich form może zostać dołączone do teczki pracowniczej.

d. Sposób rozwiązania problemu musi zostać zaakceptowany przez wszystkie strony.

e. Każda osoba pokrzywdzona z powodu powyższych działań ma prawo dochodzić odszkodowania na drodze postępowania sądowego. Osoby poddane mobbingowi poza stosunkiem pracy (na przykład na podstawie umowy cywilnoprawnej) mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem cywilnym w oparciu o przepisy regulujące ochronę dóbr osobistych, art. 23, 24, 445 i 448 k.c.

f. W sytuacji, gdy niemożliwe jest uzyskanie pomocy od pracodawczyni, osoby pracujące w fundacji, mogą między innymi zgłosić się do następujących organizacji wyspecjalizowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy i mobbingu:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego w Warszawie

Kontakt:  +48 514 502 260, [email protected]

ul. Szpitalna 5 lok. 6a, II kl, 00-031 Warszawa

Europejskie Centrum Solidarności, 

Kontakt: pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk (pok. 3.23)

Fundacja Academia Iuris, oddział w Warszawie

ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa

tel. +48 22 498 72 30 Helsińska Fundacja Praw Człowieka

ul. Wiejska 16

00-490 Warszawa

nr telefonu: (48) 22 556 44 40

Powyższa lista organizacji nie jest listą obligującą, lecz jedynie wskazówką, gdzie można szukać pomocy.

III. OCHRONA DZIECI I NIELETNICH

Fundacja Feminoteka zajmuje się pomocą kobietom doświadczającym przemocy, w związku z tym rzadko dochodzi do kontaktów pomiędzy personelem fundacji a dziećmi i osobami nieletnimi, które nie należą do głównej grupy beneficjentek naszej pomocy. 

Jeżeli, w drodze wyjątku, podejmujemy współpracę z osobą nieletnią, wymagamy od niej pisemnej zgody od opiekuna prawnego i postępujemy wobec niej zgodnie ze Standardami udzielania pomocy i bezpieczeństwa.

Jeżeli, w drodze wyjątku, pod opieką fundacji znajdą się dzieci, zasady postępowania w takim przypadku muszą być zgodne ze Standardami udzielania pomocy i bezpieczeństwa

Wykorzystywanie i zaniedbywanie nieletnich uczestniczących pośrednio w programach mieszkaniowych Feminoteki, spowoduje podjęcie kroków dyscyplinarnych wobec osób, które się tego dopuszczają.

Dzieci i osoby nieletnie, które znajdą się pod opieką fundacji, mają prawo do korzystania z ogólnego mechanizmu skarg, jeżeli są zaniedbywane czy wykorzystywane.

IV. POLITYKA ZAPOBIEGANIA OSZUSTWOM I KORUPCJI

Korupcja definiowana jest jako „nadużycie powierzonej władzy dla własnej korzyści” czy „obiecywanie, proponowanie lub wręczanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści”. Korupcja nie musi przyjmować formy korzyści rzeczowej czy finansowej, może także zaistnieć w formie np. nepotyzmu, czyli powierzania pracy członkom rodziny, co może zaburzyć wewnętrzną hierarchię i relacje pomiędzy współpracownikami.Jako organizacja pożytku publicznego, fundacja Feminoteka dokłada wszelkich starań, żeby w jej obrębie nie doszło do korupcji.

W ramach tych działań publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności fundacji oraz nie zatrudniamy członków rodziny osób pracujących w Feminotece.

V. SYSTEM SKŁADANIA SKARG I INFORMACJI ZWROTNYCH

Skargi i informacje zwrotne mogą składać: beneficjentki naszej pomocy, osoby zatrudnione w fundacji i z nią współpracujące oraz osoby niewymienione w powyższych przypadkach.

Zarząd Feminoteki zobowiązuje się zbadać wszelkie skargi i informacje zwrotne i na nie odpowiadać w ciagu 14 dni od otrzymania informacji. 

Skargi i informacje zwrotne można składać:

 • Na adres e-mail: [email protected]
 • Pisemnie na adres: Fundacja Feminoteka, ul. K. Guderskiego 3/96, 03-982 Warszawa
 • Poprzez poniższy formularz:
feedback
Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli go nie zostawisz, nie będziemy mogły odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.

Możesz również skorzystać z pomocy instytucji wymienionych w punkcie 3 niniejszej Polityki – Regulamin przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu.

Niniejsza polityka jest aktem obowiązującym w zespole fundacji Feminoteka. 

1.12.2022

Udostępnij

Ostatnie wpisy

Nie obwiniaj! Wspieraj

Dlaczego się tak ubrałaś? Dlaczego wracałaś sama? Dlaczego piłaś alkohol? Dlaczego nikomu nie powiedziałaś? Czemu się nie broniłaś? Chcesz mu zniszczyć życie? Te pytania to